วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ศาล รธน.นัด ๑๔ ธันวาคมเตรียม อภิปรายเตรียมไต่สวนคดีหุ้นบุรีเจริญ "ศักดิ์สยาม"

29 พ.ย. 2023
47

ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดอภิปรายเตรียมไต่สวนคดีถือหุ้นบุรีเจริญ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม ผิดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๖ ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๔๒ ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบ มาตรา ๑๔๗ หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ ๔/๒๕๖๖)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๕๔ คน ยื่นคําร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกร้อง) ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ (๑) เป็นเหตุให้ ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่ ผู้ร้องจึงส่งคําร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้วมีคําสั่งรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคําวินิจฉัยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเตรียมการไต่สวนในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖