วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

เซเว่นฯ จับมือวี ฟาร์ม ทำกล้วยหอมทองทอด หนุนกลุ่มวิสาหกิจฯ บ้านดอนทอง โตยั่งยืน

01 ธ.ค. 2023
48

เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ วี ฟาร์ม สร้างธุรกิจเกื้อกูลสำหรับ SME ดันสินค้าโอทอป ๕ ดาวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง ปั้นกล้วยหอมทองทอดกรอบ เข้าตลาดขนมขบเคี้ยวท้องถิ่น ในแบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า” จำหน่ายทั่วไทย พาชุมชนเติบโต ตลาดกล้วยหอมเพิ่มมูลค่านายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และชุมชน ไปพร้อมกับสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ ๓ ให้ ได้แก่ ๑. ให้ความรู้ ๒. ให้ช่องทางขาย และ ๓. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดเป็น Ecosystem สำหรับ SME ในการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนด้วยตัวเองในอนาคต ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนได้นั้น ระบบเศรษฐกิจชุมชน สังคม และธุรกิจ SME ซึ่งถือเป็นฐานรากสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ต้องเข้มแข็ง และแข็งแรงเสียก่อนtt ttซีอีโอ บริษัท ซีพี ออลล์ กล่าวต่อว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมทำงานกับเอสเอ็มอี ในทุกมิติมากว่า ๓๐ ปี เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่น และตั้งใจสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สังคม และธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อสร้างธุรกิจเกื้อกูล สำหรับเอสเอ็มอี ให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน และเกษตรกร ในการช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเองก็จะได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ นำมาผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมส่งต่อสู่ผู้บริโภค เมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและตลาด จะช่วยเพิ่มขีดศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจในอนาคตtt ttผลิตภัณฑ์วี ฟาร์ม (V Farm) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการสร้าง Ecosystem สำหรับเอสเอ็มอีที่ทางเซเว่น อีเลฟเว่น ดำเนินการผ่านกลยุทธ์ ๓ ให้ คือ การให้องค์ความรู้ด้านการผลิตที่ได้มาตรฐานกับกลุ่มวิสาหกิจฯ ขยายช่องทางตลาดสู่ร้านค้าโมเดิร์นเทรด โดยยกระดับจากเดิมที่ผลิตเป็นสินค้าโอทอป และสร้างเครือข่ายสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า”tt ttด้าน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม” กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่องร่วม ๑๐ ปี ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ๓ ให้ของเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ร่วมกัน ทำ MOU เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง นำผลไม้ขึ้นชื่อของ บ้านดอนทอง จ.นครปฐม อย่างกล้วยหอมทองที่คุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ มาแปรรูปในลักษณะของ Local Snack ภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า”tt ttซีอีโอ บริษัท วี ฟู้ดส์ กล่าวต่อว่า เหตุผลที่ทำไมชื่อต้องเป็น “ตะกร้า” เพราะ “ตะกร้า” เป็นภาชนะที่ใช้ใส่ผลผลิตด้านการเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ลักษณะการสานของตะกร้าสื่อถึงการประสานความร่วมมือของเซเว่น อีเลฟเว่น วีฟาร์ม และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรท้องถิ่นในการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในระบบนิเวศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบเกษตรของไทย และผลักดันให้เป็น Local Snack หรือขนมขบเคี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มาตรฐานระดับโลก “สานความตั้งใจ สร้างความยั่งยืน เพื่อชุมชน และเกษตรกรไทย”tt tt“ความร่วมมือกันระหว่าง เซเว่นฯ และบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือเป็นโมเดลธุรกิจที่จะก่อให้เกิดธุรกิจที่เกื้อกูล สำหรับเอสเอ็มอี เต็มรูปแบบ ผ่านการวางแผนการทำงานร่วมกันในทุกมิติ ตั้งแต่เรื่องการปลูก การผลิต การพัฒนาสินค้า โดยจะเน้นการนำนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และในอนาคตจะขยายขอบเขตการทำงานโดยประสานความร่วมมือเพิ่มเติมกับเครือข่ายอื่น เช่น สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ทอัพในกลุ่มเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ AgriTech และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ Food Tech เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจฯ ควบคู่กับสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ชุมชน และระบบนิเวศทางเศรษฐกิจของ SME ในอนาคต” นายอภิรักษ์ กล่าวtt ttซีอีโอ บริษัท วี ฟู้ดส์ กล่าวอีกว่า วี ฟาร์ม ตะกร้า เป็นแบรนด์เอสเอ็มอีไทยที่นำผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ Local Snack ที่หลากหลาย เบื้องต้น วี ฟาร์ม ตะกร้า นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มกล้วยหอมทอง และกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งอร่อย มีประโยชน์ เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ กล้วยหอมอบเนย กล้วยหอมกรอบ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง จ.นครปฐม และกล้วยน้ำว้าตากหนึบ กล้วยน้ำว้าตาก และกล้วยน้ำว้าตากอบน้ำผึ้งดอกลำไย จาก จ.พิษณุโลก โดยจะทยอยออกสู่ตลาดตามลำดับในระยะเวลาอันใกล้tt ttส่วน นางวันดี ไพรรักษ์บุญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง กล่าวว่า การที่เซเว่นฯ และ วี ฟาร์ม เข้ามาช่วยสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง ได้ช่วยยกระดับสินค้าของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ชาวบ้านกลุ่มเล็กทำกล้วยหอมทอดกรอบระดับ ๔ ดาว ไปขายงานโอทอป จนถึงวันนี้ได้โอทอประดับ ๕ ดาว และยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ รวมถึงเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ทั้งในนครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร และชาวบ้านที่ปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ จากเดิมที่เกษตรกรขายได้เพียง ๘-๑๐ บาทต่อกิโลกรัม แต่กลุ่มวิสาหกิจรับซื้อกล้วย ปลอดสารจากกลุ่มนี้ในราคา ๑๕ บาทต่อกิโลกรัม ขณะเดียวกันยังรับซื้อผลผลิตเพิ่มจากเดิม ๑ ตันต่อวัน เป็น ๒-๒.๕ ตันต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการแปรรูปส่งขายในร้านเซเว่นฯ ด้วยกำลังการผลิต ๑ หมื่นห่อต่อวันtt ttประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง กล่าวอีกว่า ความพิเศษที่ทำให้สินค้าภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า” มีความโดดเด่นต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด คือ ทางกลุ่มฯ ใช้กล้วยหอมทองพันธุ์ไทยแท้ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะคือ เนื้อเนียน ละเอียด แน่น รสชาติอร่อย โดยเก็บเกี่ยวในระยะกล้วยดิบที่แก่ ๘๐% นำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาด และนำไปสไลซ์ด้วยใบมีดพิเศษที่ทำให้ชิ้นกล้วยมีความบาง เมื่อนำไปทอดจะทำให้ได้ชิ้นกล้วยที่กรอบเสมอกันทุกชิ้น และมีสีเหลืองสวยงาม และนำมาอบเนยให้ความหอม จนได้เป็น “กล้วยหอมอบเนย” ขณะที่ วัตถุดิบสำคัญ คือ กล้วยดิบที่แก่มากกว่า ๘๐% แต่ไม่เกิน ๙๕% จะนำมาแปรรูปเป็นกล้วยหอมกรอบ เพื่อลดการสูญเสียของกล้วยหอมทองที่นำมาแปรรูปไม่ทันtt ttนางวันดี กล่าวด้วยว่า หลังจากที่ทาง วี ฟาร์ม เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องการนำกล้วยหอมทองมาแปรรูปเป็นกล้วยหอมอบเนย และกล้วยหอมกรอบ ในรูปแบบขนมขบเคี้ยว ก็มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน และกำลังการผลิต แต่ทางวี ฟาร์ม และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี ทำให้มีความมั่นใจ จนผลิตออกมาเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของตลาด ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า กล้วยหอมทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง จะเป็นสินค้าไทยในตลาดโลกอย่างแน่นอน.