วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

"ธรรมนัส" จัดหนักมอบของขวัญปีใหม่ เปลี่ยน ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นโฉนดที่ดิน

“ธรรมนัส” มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งแผ่นดิน หลังลงนามในราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร และมอบเมล็ดข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๖ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการให้บริการรับคำร้องขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ อาทิ ด็อกเตอร์วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ณ โรงเรียนสว่างดิน จ.สกลนคร ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑,๓๐๑,๖๙๘ ไร่ ในพื้นที่ ๑๘ อำเภอ ๗๗ ตำบล คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๘ ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และร้อยละ ๓๙.๓๘ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด มีผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมาได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว ๑๘ อำเภอ ๗๔ ตำบล เนื้อที่ดำเนินการที่ดินของรัฐ จำนวน ๑,๐๙๐,๖๕๘ ไร่ เกษตรกรได้รับการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จำนวน ๘๑,๘๓๒ ราย ๑๑๔,๗๒๓ แปลง ๙๙๓,๗๕๗ ไร่ และดำเนินการที่ดินเอกชน จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ประมาณ ๔๗ ไร่ และได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในแปลงเกษตรกรรมของตนได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานบูรณาการให้ความสำคัญกับการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนการรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร สามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นtt tt”เรื่องเอกสารสิทธิเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความมั่นคง ซึ่งการเปลี่ยนจาก ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ตอนนี้ทำได้แล้ว โดยเมื่อวานนี้ (๑ ธ.ค. ๖๖) ได้ลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน ๑๕ ธ.ค. ๖๖ นี้ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดพร้อมกันทั่วประเทศไทยในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๗ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดทำโฉนดต้นไม้ ที่เป็นไม้เศรษฐกิจ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งหลังจากทำเรื่องโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว จะทำเรื่องโฉนดต้นไม้ต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินซึ่งกรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินและอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร อาทิ แก้มลิง อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำ และฝาย รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเกษตรกรรม ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพิ่มที่ชลประทานสร้างรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกด้วยtt ttสำหรับในส่วนของสัญญาและกรรมสิทธิ์ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมปศุสัตว์ ได้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นกรรมสิทธิ์แม่โค จำนวน ๕๔๖ ราย และกรรมสิทธิ์แม่กระบือ จำนวน ๒๖๖ ราย รวมเป็น จำนวน ๘๑๒ ราย คิดเป็นมูลค่า ๒๓,๕๔๘,๐๐๐ บาท และมอบสัญญายืมโค-กระบือเพื่อการผลิต จำนวน ๑,๑๗๓ ตัว เป็นโค จำนวน ๗๑๘ ตัว กระบือ จำนวน ๓๕๕ ตัว รวมเป็นมูลค่า ๓๐,๗๕๔,๐๐๐ บาท ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๙,๘๘๗ ตัว เป็นโค จำนวน ๖,๒๓๙ ตัว เป็นกระบือ จำนวน ๓,๖๔๘ ตัวtt ttนอกจากนี้ ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบพันธุ์ปลา มอบผลิตภัณฑ์สารเร่ง และเมล็ดพันธุ์ปอเทือง มอบต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ และไตรโคเดอร์มา มอบชุดโซลาร์เซลล์พร้อมบ่อบาดาล จำนวน ๒ ราย มอบลานรวบรวมยางพารา จำนวน ๒ สถาบันเกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย และตรวจเยี่ยมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง