วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

พิษณุโลก เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

03 ธ.ค. 2023
44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาการ เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด็อกเตอร์บุญรักษ์  ยอดเพชร ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดย นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรม ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๕ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำ ชักจูง ให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพต่างๆ เพื่อจะป้องกันการที่เด็กทั้งหลาย “พากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” ซึ่งได้มีการจัดงานต่อเนื่องตลอดมา มีหยุดเว้นบ้างเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ และมีการเปลี่ยนชื่องานไปหลายครั้งtt ttจนกระทั่งปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาการ และเพื่อสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ และในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีรายการแข่งขันทั้งหมด ๑๖ กิจกรรมหลัก แบ่งออกเป็น ๒๘๘ กิจกรรมย่อย มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๓,๐๑๐ คน คณะกรรมการตัดสิน จำนวน ๖๖๐ คน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑, โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในจังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายบ้านเรียน (Homeschool) ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ มีระยะเวลาในการจัดงาน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒-๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยใช้สถานที่ในการแข่งขัน ๗ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก, โรงเรียนจ่าการบุญ, โรงเรียนวัดมหาวนาราม, โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก, โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์), โรงยิม ๒,๕๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และบริเวณภายในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ สำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะ ฝีมือนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองถนัด ผ่านเวทีการแสดงสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา.