วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

คนลงทะเบียนหนี้นอกระบบวันที่ ๕ แล้ว ๖๒,๐๓๐ ราย มูลหนี้รวมกว่า ๒,๗๙๓ ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย เผย วันที่ ๕ ของการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๖๒,๐๓๐ ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ ๗,๗๐๕ ราย มูลหนี้รวม ๒,๗๙๓.๒๘๙ ล้านบาท สถิติรวมสูงสุดยังคงเป็น กทม. แม่ฮ่องสอน ต่ำสุด ๗๘ ราย พร้อมย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศซักซ้อมแนวทางเชิญเจ้าหนี้-ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่ ๕ ของการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจากข้อมูลเมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. มีประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๒,๐๓๐ ราย แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ๕๘,๔๔๗ ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ๓,๕๘๓ ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ ๓๔,๙๒๔ ราย มูลหนี้ ๒,๗๙๓.๒๘๙ ล้านบาท โดยมีพื้นที่/จังหวัด ๕ ลำดับแรก คือ ๑. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน ๔,๐๓๐ ราย เจ้าหนี้ ๒,๗๑๘ ราย มูลหนี้ ๒๓๙.๖๐๕ ล้านบาท ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน ๒,๕๙๗ ราย เจ้าหนี้ ๑,๕๓๖ ราย มูลหนี้ ๑๐๕.๑๒๑ ล้านบาท ๓. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน ๒,๕๙๒ ราย เจ้าหนี้ ๑,๕๑๔ ราย มูลหนี้ ๑๓๔.๐๗๘ ล้านบาท ๔. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน ๒,๔๕๒ ราย เจ้าหนี้ ๑,๑๙๗ ราย มูลหนี้ ๑๑๕.๓๐๐ ล้านบาท ๕. จังหวัดชลบุรี มีผู้ลงทะเบียน ๑,๕๕๗ ราย เจ้าหนี้ ๘๕๑ ราย มูลหนี้ ๗๘.๖๐๔ ล้านบาท และสำหรับจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ ๑. แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน ๗๘ ราย เจ้าหนี้ ๔๑ ราย มูลหนี้ ๒.๙๔๒ ล้านบาท ๒. ระนอง มีผู้ลงทะเบียน ๑๒๔ ราย เจ้าหนี้ ๖๕ ราย มูลหนี้ ๓.๙๘๔ ล้านบาท ๓. สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน ๑๗๖ ราย เจ้าหนี้ ๑๑๑ ราย มูลหนี้ ๕.๔๙๓ ล้านบาท ๔. ตราด มีผู้ลงทะเบียน ๑๘๘ ราย เจ้าหนี้ ๗๕ ราย มูลหนี้ ๓.๗๖๐ ล้านบาท ๕. สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน ๒๑๕ ราย เจ้าหนี้ ๑๑๙ ราย มูลหนี้ ๙.๐๓๕ ล้านบาทปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำว่า ในวันนี้ตนได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้ทีมฝ่ายปกครองทั้งที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สถานีตำรวจภูธร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงทีมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของอำเภอ/จังหวัด เตรียมการ และซักซ้อมแนวทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมทั้งประมวลข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อจะได้มีหนังสือเชิญเจ้าหนี้ และลูกหนี้ มาพบเพื่อตรวจสอบข้อมูล และเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง.tt tt