วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

รุกขับเคลื่อนสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว สุราพื้นบ้าน ไวน์ เสริมรายได้ชาวนา

06 ธ.ค. 2023
57

“ช่วงที่ผ่านมา สุราก้าวหน้าถูกพูดถึงอย่างมาก สอดคล้องกับการดำเนินการของกรมการข้าวที่ผ่านมา ในการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโดยการหมักเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อันเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับเกษตรกรไทย ทำให้เกิดการสร้างงานเป็นการเพิ่มโอกาส และขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยด้านนวัตกรรมการแปรรูป เพื่อนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน”นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนา ผลิตภัณฑ์ข้าว บอกถึงหนึ่งในนโยบายหลักของกรมการข้าว ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าข้าว เพิ่มโอกาสสร้างเงินในกระเป๋าให้เกษตรกร…กรมให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์ความรู้สมัยใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุราแช่พื้นเมืองให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล เช่น เทคนิคทำให้ไวน์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีอายุนานขึ้น รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด ยกระดับพัฒนาข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบายสุราก้าวหน้าของรัฐบาล อันถือเป็นการนำความคิดใหม่เข้ามาช่วยต่อยอด และสนับสนุนนวัตกรรมท้องถิ่นไทยtt ttผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว บอกต่อไปว่า สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม สุรินทร์ บ้านเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เข้าไปให้การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุราแช่จากข้าวมะลินิลสุรินทร์ และข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์ ตั้งแต่ ๓๐ กรกฎาคม๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนปีเดียวกัน โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สุราแช่พื้นเมือง รวมทั้งเทคนิคการออกแบบ และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้ความรู้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตระดับชุมชนให้กับกลุ่มฯอย่างครบวงจร ทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในตลาดภายในและตลาดต่างประเทศระดับหนึ่งtt ttทั้งนี้ เริ่มจากพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ สุราแช่พื้นเมือง จากข้าวมะลินิลสุรินทร์และข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์ที่มีความปลอดภัย ได้คุณภาพตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาโท มผช.๓/๒๕๔๖ จากนั้นนำมาวิเคราะห์ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ความปลอดภัยจากโลหะหนักและสารพิษ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาโท (มผช.๓/๒๕๔๖) ของกระทรวงอุตสาหกรรม) ไปจนถึงการทดสอบความชอบของผู้บริโภค ด้วยวิธีการทดสอบความชอบ ๙ points hedonic scale และคำนวณต้นทุนการผลิตเป็นจำนวนเงินบาทต่อหนึ่งชิ้นผลิตภัณฑ์ ก่อนจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลทางสถิติและสรุปผล พร้อมจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ เป็นขวดบรรจุภัณฑ์ขนาด ๗๕๐ มิลลิลิตร ๑,๐๐๐ ชิ้น หรือ ๕๐๐ ชิ้น ฉลากไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชิ้น รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการผลิตเครื่องดื่มสุราแช่พื้นเมืองอย่างต่อเนื่องสำหรับ “ชุมชนชาวแซตอม” ถือเป็นการรื้อฟื้นวิธีการผลิตแบบอินทรีย์ดั้งเดิมขึ้นมาอีกครั้งตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ จนปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ส่งขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นหลักในราคาสูงกว่าราคาข้าวทั่วไป ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการตลาดอีกต่อไป.tt tttt ttกรวัฒน์ วีนิลคลิกอ่าน “ข่าวเกษตร” เพิ่มเติม