วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

๑๑ มาตรการเร่งด่วน ทส.แก้ฝุ่น PM ๒.๕

08 ธ.ค. 2023
24

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเร่งด่วนตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM ๒.๕ ปี ๒๕๖๗ ทั้งการจัดการไฟในป่า ไฟในพื้นที่เกษตรกรรม การควบคุมฝุ่นละอองในเมือง การสนับสนุนและการลงทุนรวม ๑๑ มาตรการ อาทิ การควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาใน ๑๑ ป่าอนุรักษ์ ๑๐ ป่าสงวนแห่งชาติการจัดระเบียบควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ การเตรียมความพร้อมการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตการเผาและการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร การนำระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM๒.๕ Free) มาใช้กับการปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดหาและสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และมาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยนำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้และจัดตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรในการนำเข้า- ส่งออกสินค้าเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เป็นต้นปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ทั้ง ๑๑ มาตรการต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เห็นชอบระบบรายงานข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง แหล่งกำเนิด พื้นที่วิกฤติและการรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณางบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ โดยขอให้เร่งรัดการจัดส่งรายละเอียดโครงการไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามระเบียบการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี ๒๕๖๗.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่