Thursday, 25 July 2024

สอบ TPAT๑ มติ กสพท ตัดข้อสอบฉบับ ๑ หลังเนื้อหาคล้าย BMAT

19 Dec 2023
71

ดราม่าสอบ TPAT๑ มติ กสพท ตัดข้อสอบฉบับที่ ๑ ออก ยอมรับมีเนื้อหาคล้ายกับของ แบบทดสอบ BMAT และอาจไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสอบบางกลุ่มจากกรณีดราม่า ข้อสอบฉบับที่ ๑ ซึ่งเป็นข้อสอบเชาว์ปัญญา ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ที่คล้ายกับแบบทดสอบ BMAT ของมหาวิทยาลัย Cambridge ถึง ๑๑ ข้อ จาก ๔๕ ข้อ ทำให้มองว่า อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าสอบ BMAT มาก่อน ล่าสุด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศฉบับที่ ๕ เรื่อง การสอบ TPAT ๑ (วิชาเฉพาะ กสพท) ข้อสอบฉบับที่ ๑ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยระบุว่า ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้จัดสอบ TPAT ๑ (วิชาเฉพาะ กสพท) ไปเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้นจากการตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อสอบฉบับที่ ๑ มีข้อสอบจํานวน ๑๑ ข้อ จาก ๔๕ ข้อ ที่มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบเก่าๆ ของ The BioMedical Admissions Test (BMAT) ถึงมีการดัดแปลงบ้างแต่ก็เล็กน้อย แม้ข้อสอบ BMAT เก่าดังกล่าวจะเป็นที่เปิดเผยสื่อสาธารณะ แต่อาจจะทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบที่ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นว่า เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงมาตรฐานการจัดสอบคัดเลือกที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใส สุจริต ทั้งคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานทางจริยธรรม จึงมีมติให้ตัดข้อสอบฉบับที่ ๑ ออก และคิดคะแนนเฉพาะในฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน หรือ ๒๐% เพื่อนําไปรวมกับ A-Level (๙ วิชาสามัญ) อีก ๗๐% ซึ่งจัดสอบโดย ทปอ.ทั้งนี้ กสพท ขอแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และจะปรับปรุงกระบวนการดําเนินการ รวมทั้ง กระบวนการออกข้อสอบ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ส่วนการดำเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป.tt tt