Friday, 24 May 2024

อว.ลุยพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยสู่ ๑๐๐ อันดับ ม.โลก

19 Dec 2023
67

ศ.ด็อกเตอร์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน “โครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร” จัดโดยสำนักงานปลัด อว. และบริติช เคานซิล ประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก มีนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว. เข้าร่วมศ.ด็อกเตอร์ศุภชัยกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกลไกในการเพิ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร รวมถึงสนับสนุนความก้าวหน้าของระบบการเรียนการสอน การวิจัยและระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนาบุคลากรด้วยความเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มคุณภาพในการสอนและการเรียนรู้ การวิจัยขั้นสูงตลอดจนการสร้างการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโครงการหลักของ อว.ที่มุ่งผลักดันมหาวิทยาลัยไทยให้ก้าวสู่ ๑๐๐ อันดับมหาวิทยาลัยโลกในอีก ๕-๑๐ ปีข้างหน้า ที่สำคัญถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยของไทยและสหราชอาณาจักรได้มาสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่