Friday, 24 May 2024

เปิดรับสมัครแล้ว ครูอาสาฯ รุ่น ๔๐ สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ

ศูนย์การส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ เปิดรับสมัคร ครูอาสาฯ รุ่นที่ ๔๐ สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ ทั้งครูภาคฤดูร้อนและประจำการ ๑ ปีศูนย์การส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ นำโดย ศ.ม.ล.จิรายุ – ศ.ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความร่วมมือแก่วัดไทยในต่างประเทศจัดส่งครูอาสาสมัคร ไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมามีประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีนเข้าร่วมโครงการด้วยtt ttซึ่งครูอาสาสมัครเหล่าน้ันมีทั้งที่เป็นครูภาคฤดูร้อน และครูประจำการ ๑ ปี ตามคุณสมบัติที่แต่ละวัดแสดงความจำนงมา ซึ่งครูอาสาสมัครที่ได้รับการสอบคัดเลือกจากท่ัวประเทศจะผ่านการอบรมปฏิบัติการแล้วจึงจะไปปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เหล่าครูอาสาสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอย่างน่าชื่นชม และเป็นพลังขับเคลื่อนที่สร้างความเชื่อถือในต่างแดนได้ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เปิดรับสมัครครูอาสา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร ได้ที่หน้าเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.edu.chula.ac.th หรือ cuvolunteerteacher.org และสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗