Friday, 24 May 2024

เสมา ๑ สั่งไม่เพิ่มราคาแบบเรียนปี ๒๕๖๗ เน้นคุณภาพเร่งเตรียม ม.๑ สอบ PISA

19 Dec 2023
70

นายพัฒนะ พัฒนะทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และ รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ลงนามความร่วมมือเดินหน้าการผลิตหนังสือเรียน และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยนายพัฒนะกล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ คือการผลิตและจัดส่งหนังสือเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมในห้องเรียน การจัดอบรมครูทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้ทันกับยุคดิจิทัล การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์นายพัฒนะกล่าวว่า การพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินสมรรถนะนักเรียนระดับมาตรฐานสากล หรือ PISA ที่นักเรียนมีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ดังนั้น เราจึงมีโจทย์ที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงแบบเรียนให้สนองตอบต่อความต้องการของนักเรียนชั้น ม.๑ ซึ่งอีก ๒ ปีข้างหน้าจะต้องไปเข้าสอบวัดมาตรฐานของ PISA จึงต้องเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ มีนโยบายสั่งการในเรื่องนี้ว่า จะต้องผลิตแบบเรียนที่มีคุณภาพและไม่เพิ่มราคา รวมถึงมีเนื้อหาที่ทันสมัย และจัดส่งแบบเรียนให้ทันสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ด้วยด้าน รองศาสตราจารย์ธีระเดชกล่าวว่า สำหรับการอบรมพัฒนาครูในปีหน้าเราจะเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น เช่น บอร์ดเกม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการนำเด็กห่างจากจอมือถือ เป็นต้น รวมถึงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะต้องมีการทดลองเกิดขึ้น โดยสื่อให้ผู้เรียนค้นพบว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราทุกคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่