Wednesday, 22 May 2024

กสพท ตัดคะแนนข้อสอบฉบับ ๑ รับปากไม่ให้เกิดอีก

20 Dec 2023
48

ตามที่อนุกรรมการสอบคัดเลือก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อสอบ TPAT๑ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ ซึ่งพบว่า ข้อสอบส่วนหนึ่งนำมาจากข้อสอบ The BioMedical Admissions Test (BMAT) และได้นำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมใหญ่ กสพท เพื่อกำหนดแนวทางเยียวยานั้น เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. กสพท ได้ออกประกาศฉบับที่ ๕ ลงนามโดย รองศาสตราจารย์พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการ กสพท โดยประกาศระบุว่า ตามที่ กสพท จัดสอบ TPAT๑ (วิชาเฉพาะ กสพท) ไปเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม๒๕๖๖ จากการตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อสอบฉบับที่ ๑ มีข้อสอบจำนวน ๑๑ ข้อ จาก ๔๕ ข้อที่มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบเก่าๆของ The BioMedical Admissions Test (BMAT) ถึงมีการดัดแปลงบ้างแต่ก็เล็กน้อย แต่อาจจะทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบที่ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร กสพท เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม๒๕๖๖ เห็นว่า เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงมาตรฐานการจัดสอบคัดเลือกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใส สุจริต ทั้งคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน ทางจริยธรรม จึงมีมติให้ตัดข้อสอบฉบับที่ ๑ ออก และคิดคะแนนเฉพาะในฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน หรือ ๒๐% เพื่อนำไปรวมกับ A-Level (๙ วิชาสามัญ) อีก ๗๐% ซึ่งจัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กสพท ขอแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง กสพท จะปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ กระบวนการออกข้อสอบ มิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการจัดสอบต่อไป.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่