Wednesday, 22 May 2024

"ชัยธวัช" หัวหน้า และสส.ก้าวไกล รับตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้าน หลังรับโปรดเกล้าฯ

20 Dec 2023
68

ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคและ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎรtt ttวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๔ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เชิญและอ่านพระบรมราชโองการฯtt ttโอกาสนี้ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีtt ttนับแต่ปี ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีบุคคลดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ๑๐ คน คนแรก คือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคนปัจจุบัน คือ นายชัยธวัช ตุลาธน สำหรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้น ในมาตรา ๑๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติว่า “ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร”tt ttผู้นำฝ่ายค้านฯ มีหน้าที่สำคัญคือ เป็นผู้นำในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และควบคุมให้ฝ่ายบริหารดำเนินการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาtt ttภาพ ศรันย์ พงษ์สวัสดิ์ #ThairathPhoto