Wednesday, 22 May 2024

ทส.จับมือ เกษตรฯ แก้ PM ๒.๕ รณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเผาในพื้นที่เกษตร

20 Dec 2023
72

รองโฆษกรัฐบาล เผย “ก.ทรัพยากรฯ-ก.เกษตรฯ” จับมือ ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM ๒.๕ ดัน วาระแห่งชาติ รณรงค์ให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งเป้าลดการเผาในพื้นที่เกษตรวันที่ ๒๐ ธ.ค. น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมหารือร่วมประชุมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้กำหนดแนวทางและเร่งรัดการขับเคลื่อนตามมาตรการ แก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM ๒.๕ ปี ๒๕๖๗ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งเป้าหมายลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมลงร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และพื้นที่อื่นๆ ลดลงร้อยละ ๑๐tt tt น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องเตรียมการวางแผนล่วงหน้า ระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน สร้างกลไกการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ กำหนดกลไก การทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับกลไกของคณะกรรมการระดับชาติ น.ส.เกณิกา ยังกล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นหน่วยงานหลัก ที่เน้นการดำเนินงานเชิงรุกและเชิงรับ ภายใต้หลักการ ๓R คือ ๑. Re-Habit : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผาในทุกขั้นตอนการผลิต ๒. Replace with high value crops : ปรับเปลี่ยนพืชบนพื้นที่สูง ให้เป็นการปลูกพืชที่ปลอดการเผาและลดการบุกรุกป่า จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีมูลค่าสูง อาทิ กาแฟ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด มะม่วง เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้จากพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน และ ๓. Replace with Alternate crops : ปรับเปลี่ยนพืชบนพื้นราบ จากพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวปรับไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ลดใช้น้ำ ปลูกพืชแบบปลอดการเผา บริหารจัดการผลผลิตตลอดจนการจำหน่าย ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ภาคการเกษตร โดยมี ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายมาตรการ และแนวทางการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ภาคการเกษตร รวมถึงพิจารณาระบบการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ภาคการเกษตรทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน