Friday, 24 May 2024

"ปดิพัทธ์" รอด มติเอกฉันท์ ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

20 Dec 2023
67

ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย คดีโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเชียลฯ “อ๋อง” ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ ๑ ชี้ ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย คดีโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเชียลฯ “อ๋อง” ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ ๑ ชี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงจากการกระทําของผู้ถูกร้องนายทรงชัย เนียมหอม (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ (เรื่องพิจารณาที่ ต.๕๐/๒๕๖๖)นายทรงชัย เนียมหอม (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ว่า นายปฏิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง (ผู้ถูกร้อง) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงกระทําการอันเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้สิทธิพิเศษของตนเอง เป็นการกระทําฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๒ ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๕ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๕๐ (๓)ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้อง ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงจากการกระทําของผู้ถูกร้องอย่างไร กรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งมาตรา ๔๖ วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง ไม่รับคําร้องไว้พิจารณา ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคําร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย.