Tuesday, 21 May 2024

ประทานไฟพระฤกษ์สวดมนต์ข้ามปี

20 Dec 2023
69

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการวธ. เข้ารับการประทานไฟพระฤกษ์เพื่อมอบให้ วธ.และถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๗นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า วธ.ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่ วธ.เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในส่วนกลาง ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดอรุณราช วรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และประทานกล่องไม้ขีดไฟประทับตราสมเด็จพระสังฆราช (ออป.) เพื่อมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นำไปประกอบพิธีจุดเทียนมงคลในกิจกรรมดังกล่าว สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธีและเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม๖๖-๑ มกราคม๖๗ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ต้อนรับปีใหม่และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวรมว.วธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังร่วมกับจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศอาเซียน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส บึงกาฬ ยะลา ระนอง เลย ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี มุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่