Wednesday, 22 May 2024

รับฟังร่างผังเมือง กทม.๔ เริ่มเสาร์นี้ทางออนไลน์-ก่อนประชุมใหญ่ มกราคม๖๗

20 Dec 2023
70

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ว่า การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ หรือฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้ กทม.ได้จัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดให้รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๙ ของ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนไหว รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ หนังสือราชการ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งปิดประกาศแสดงรายการเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมก่อนวันรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนไว้ที่ศาลาว่าการ กทม. สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต และกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของ สวพ. (webportal.bangkok.go.th/cpud) และเว็บไซต์ของโครงการวางและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) plan๔bangkok.comทั้งนี้ ประชาชนสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวม กทม.ฉบับใหม่ได้ โดยเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On line) ร่วมกับการประชุมในสถานที่ (On Site) ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม๖๖ ตามกลุ่มเขตต่างๆดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ ห้องบางกอก ชั้นบี ๒ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ๒ เขตดินแดง กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมเอกชัย ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเขตบางบอน และในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม๖๖ ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจจินดา โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานเขตบางพลัด และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานเขตคลองเตย จากนั้นจะจัดประชุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม๖๗ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาในวันที่มีการประชุม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือ เพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ สามารถยื่นหนังสือได้ที่ สวพ. หรือส่งไปรษณีย์ หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ สวพ. (webportal.bangkok.go.th/cpud) ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม๖๖ จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม๖๗.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่