Thursday, 23 May 2024

“วัชระ” แฉ “ทักษิณ” ไม่ได้กรอกทะเบียนประวัตินักโทษ จี้ “ทวี” เปิดภาพรักษาตัว

20 Dec 2023
90

“วัชระ เพชรทอง” ยื่นหนังสือด่วนที่สุด ถึง รัฐมนตรีว่าการยุติธรรม ให้ระงับนำตัว “ทักษิณ” ไปคุมขังนอกเรือนจำ แฉ ไม่ได้กรอกแม้ทะเบียนประวัตินักโทษ (ร.ท.๑๐๑) แม้แต่บรรทัดเดียว จี้ เปิดภาพการรักษาตัวให้ประชาชนทราบวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๔ น. นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งหนังสือถึง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ระงับยับยั้งการที่จะส่งตัว นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำและขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษข้าราชการกรมราชทัณฑ์ โดยในหนังสือมีรายละเอียดว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษคดีทุจริต ซึ่งขณะนี้ไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบันไม่มีอาการเจ็บป่วยจริง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นั่งดื่มไวน์ และมีข่าวว่าไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลานั้นบัดนี้ครบกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน คือในวันนี้หากผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวสถานที่รักษาผู้ต้องขังเกินกว่า ๑๒๐ วัน ตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๓) ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้รัฐมนตรีทราบ ผมขอคัดค้าน และให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการ ดังนี้๑. ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม” และพันธกิจ ข้อ ๓ “เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม” แต่ยุค พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยิ่งเหลื่อมล่ำไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแต่ประการใด กลับหย่อนยานและเอื้อประโยชน์ให้ นายทักษิณ ชินวัตร๒. นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษหมายเลข ๖๖๕๐๑๐๒๖๖๘ ไม่ได้กรอกแบบประวัติ ร.ท.๑๐๑ แบบประวัตินักโทษ จำนวน ๔ หน้า ในฐานข้อมูลแม้แต่บรรทัดเดียว ไม่ลงรายละเอียดเหมือนนักโทษทั้ง ๔ แสนราย นายทักษิณ ไม่ได้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยก็ไม่กล้าถามยังไม่ได้สอบประวัติ ไม่ได้ทำตามขั้นตอนแต่ประการใดจึงขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจ้าพนักงานทะเบียนเรือนจำพิเศษกรุงเทพ (ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน)๓. ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำรายงานเท็จ และช่วยเหลือ นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษไม่ต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ แต่อ้างว่าไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำ (ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน)๔. ขอสำเนารายชื่อพัศดีทั้งหมดพร้อมลายเซ็น และภาพถ่ายตามที่นายนัทที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ซึ่งได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่ามีภาพถ่าย นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทุก ๒ ชั่วโมง ขอให้เปิดเผยภาพถ่าย และให้ระงับยับยั้งการที่จะส่งตัว นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำ เพราะมีการทำรายงานเท็จมาตั้งแต่ต้น๕. ขอให้เปิดเผยรายงานกรมราชทัณฑ์ที่รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และภาพถ่าย นายทักษิณ ชินวัตร นักโทษพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำครบ ๑๒๐ วัน เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลภายใน ๗ วัน อย่าได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบภายใน ๑๕ วัน จะขอบคุณยิ่งจากนั้นเวลา ๑๑.๕๕ น. นายวัชระ ได้ไปส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องเดียวกันนี้ให้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่กรมราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เลขที่รับหนังสือ ๙๔๔๗๖.