Friday, 24 May 2024

ศาล รธน.นัด ๒๕ ธ.ค. อภิปรายเตรียมไต่สวน พิธา-ก้าวไกล คดีล้มล้างการปกครอง

20 Dec 2023
50

ศาลรัฐธรรมนูญ นัด ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖ อภิปรายเพื่อเตรียมการไต่สวน “พิธา-พรรคก้าวไกล” คดีล้มล้างการปกครอง หาเสียงเสนอกฎหมายแก้ไข มาตรา ๑๑๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญ นัด ๒๕ ธันวาคม๒๕๖๖ อภิปรายเพื่อเตรียมการไต่สวน “พิธา-พรรคก้าวไกล” คดีล้มล้างการปกครอง หาเสียงเสนอกฎหมายแก้ไข มาตรา ๑๑๒นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๖๖)นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ ๑) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ ๒) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อยกเลิกประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อเตรียมการไต่สวนในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖