Friday, 24 May 2024

๒๐ วัน ลงทะเบียนหนี้นอกระบบกว่า ๑.๐๔ แสนราย มูลหนี้ ๖.๔ พันล้านบาท

20 Dec 2023
70

ปลัดมหาดไทย เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบครบ ๒๐ วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๐๔,๐๔๗ ราย มูลหนี้ ๖,๔๒๔ ล้านบาท เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ติดตามความคืบหน้าดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ ๒๐ นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. มีมูลหนี้รวม ๖,๔๒๔.๖๖๐ ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๐๔,๐๔๗ ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ๙๑,๒๖๕ ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ๑๒,๗๘๒ ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ ๗๔,๖๒๕ ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ๑. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน ๖,๕๕๕ ราย เจ้าหนี้ ๕,๕๐๓ ราย มูลหนี้ ๕๔๗.๖๖๒ ล้านบาท ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน ๔,๔๔๘ ราย เจ้าหนี้ ๓,๖๓๔ ราย มูลหนี้ ๒๗๒.๓๘๔ ล้านบาท ๓. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๑๒๕ ราย เจ้าหนี้ ๒,๙๓๔ ราย มูลหนี้ ๒๕๖.๗๔๙ ล้านบาท ๔. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๐๐๖ ราย เจ้าหนี้ ๒,๕๓๖ ราย มูลหนี้ ๓๐๗.๖๓๐ ล้านบาท ๕. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน ๒,๗๒๑ ราย เจ้าหนี้ ๒,๑๗๕ ราย มูลหนี้ ๒๐๑.๔๖๘ ล้านบาท ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน ๑๔๑ ราย เจ้าหนี้ ๑๑๐ ราย มูลหนี้ ๖.๓๐๖ ล้านบาท ๒. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน ๒๒๑ ราย เจ้าหนี้ ๑๓๘ ราย มูลหนี้ ๑๕.๖๕๘ ล้านบาท ๓. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน ๒๗๘ ราย เจ้าหนี้ ๒๐๐ ราย มูลหนี้ ๙.๒๐๙ ล้านบาท ๔. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน ๓๔๗ ราย เจ้าหนี้ ๒๒๔ ราย มูลหนี้ ๑๒.๑๓๐ ล้านบาท และ ๕. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน ๓๘๐ ราย เจ้าหนี้ ๒๔๖ ราย มูลหนี้ ๑๔.๓๕๒ ล้านบาทปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามแนวนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุม โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้วยการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน ซึ่งตลอดการลงทะเบียนที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมาย ควบคู่กับการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยหาข้อตกลงที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ต้องขอเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ได้กำชับและติดตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการนำผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มพูนความสุข อันจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน ตามพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ กล่าวtt tt