Tuesday, 21 May 2024

"ฐากร" หนุน "กฎหมายสมรสเท่าเทียม" เชื่อ สถาบันครอบครัว เข้มแข็งขึ้น

21 Dec 2023
61

“ฐากร” พรรคไทยสร้างไทย หนุน “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ยินดี เห็นลูกหลานมีโอกาสสร้างครอบครัวอย่างสมบูรณ์ ทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งขึ้น  ถึงเวลา ”หยุดเลือกปฏิบัติ” ต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ใช้บังคับอยู่ โดยยังรับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิงเท่านั้น เพื่อให้รับรองการสมรสสำหรับบุคคลสองคน ไม่ว่า จะมีเพศตามทะเบียนราษฎร เป็นเพศใดก็ตาม ว่า ตนยินดีร่างกฎหมายที่ประชาชนรอคอยได้เข้าสู่สภา โดยเฉพาะการรับรองสิทธิ์ของบุคคลไม่ว่า จะมีเพศสภาพ เพศวิถี เพศกำเนิด หรืออัตลักษณ์อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมาย โดยเชื่อว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น ยินดีที่จะได้เห็นลูกหลานได้รับโอกาสนี้ เป็นสิทธิในการสร้างครอบครัว ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ดังกล่าว จะทำให้ คู่รัก ที่ถูกกีดกันออกจากเจตนารมณ์และความมุ่งหมายตามกฎหมาย ได้กลับมามีโอกาสและสิทธิในการสร้างครอบครัวและการสมรสอย่างเท่าเทียม รวมถึงจะทำให้สิทธิต่างๆ เช่น การรับรองบุตร การจัดการทรัพย์สิน หรือสิทธิในการดำเนินคดีร่วมกันสิทธิในการรับดูแลบุตรบุญธรรมร่วมกัน คืนกลับมาอีกครั้ง“กฎหมายฉบับนี้ ผู้มีความหลากหลายทางเพศรอคอยมาอย่างยาวนาน จึงขอชื่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้และแสดงพลัง ซึ่งเป็นความมุ่งหมายอย่างชัดเจน ในการคืนสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเสมอภาค ให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นถึงเวลาที่สังคมได้เห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ว่า ประเทศไทย จะหยุดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และให้การรับรองสิทธิในการสมรสอย่างเท่าเทียม ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทางกฎหมาย ที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำหน้าที่กลั่นกรอง จะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจ และเดินหน้าตามความต้องการที่เป็นฉันตามมติของประชาชนได้” นายฐากร ระบุ…