Wednesday, 22 May 2024

ผุดหลักสูตรลดตีตราด้วยเหตุแห่งเพศ

21 Dec 2023
53

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำ “หลักสูตรการยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศ” เพื่อนำหลักสูตรที่ได้มาพัฒนาร่วมกันในการนำไปใช้สร้างความเข้าใจในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสังคม ความร่วมมือ มีสาระสำคัญดังนี้๑.ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสังคม๒.ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีทุกฝ่าย๓.ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด๔.ร่วมติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฯทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และประชาชนให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ ตระหนักรู้และยอมรับการดำรง อยู่และสิทธิของบุคคลเพศอื่นๆ นอกเหนือจากชายและหญิง.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่