Monday, 27 May 2024

สธ.-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผลิตแพทย์ เริ่ม ๑๔ มิถุนายน๖๗

21 Dec 2023
47

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นพ.โอภาสกล่าวว่า สธ.และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะร่วมกันผลิตแพทยศาสตรบัณฑิตและสนับสนุนให้โรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลหลักจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงพยาบาลนครปฐมมีภารกิจในโครงการร่วมสอนและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับก่อนและหลังปริญญากับสถาบันต่างๆอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมรองรับการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ ๕-๗ ของวิทยาลัยแพทย ศาสตร์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่ม ๑๔ มิถุนายน๒๕๖๗ศ.นพ.รัชตะกล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแผนเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยจะจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิต ในชั้นปีที่ ๑-๔ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์แพทย ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม และสถาบันสมทบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบริการสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของแพทยสภา.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่