Sunday, 19 May 2024

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย-แม่บ้านตำรวจ ทำ MOU ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อการพัฒนายั่งยืน

21 Dec 2023
53

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย-สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จับมือร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ที่กระทรวงมหาดไทย ด็อกเตอร์วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง การคัดแยกขยะในครัวเรือน การขับเคลื่อนธนาคารขยะ การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยกับโครงการรวมพลังสร้างบ้านอุ่นรัก ร่วมสวมใส่ผ้าไทย ใช้สินค้าไทย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนคนดีสู่สังคมนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ไม่ได้เป็นแค่เพียงการลงนามร่วมกัน แต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นระหว่าง ๒ หน่วยงาน นำไปสู่การผลักดันขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ควบคู่กับการมีอาหารที่ปลอดภัย ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่เรื่องการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยยังเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอด ๗๐ ปี ที่พระองค์ท่านทรงทำให้ประเทศเราได้รักษาความเป็นไทยด้วยเครื่องนุ่งห่ม ด้วยการชุบชีวิตผ้าไทยให้ฟื้นคืนกลับมา และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนคนชนบทห่างไกลจากการผลิตผ้า ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรง “สืบสาน รักษา และต่อยอด” พระราชปณิธาน ในการทำให้ผ้าไทยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส ในชื่อโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการสนองพระราชปณิธาน เพื่อนำไปสู่การสร้างกระบวนการแห่งความยั่งยืน เกิดเป็นมูลค่าเกิดเป็นรายได้ที่หมุนเวียนในประเทศไทยด้าน ด็อกเตอร์วันดี กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เราทั้ง ๒ สมาคมมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันกับเคลื่อนพันธกิจในการดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสมาชิก รวมถึงเรื่องการดูแลแม่และเด็กเพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มตั้งแต่การดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเกิดมา การคัดแยกขยะ หรือเศษอาหาร การจัดทำธนาคารขยะ การสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิก นางนิภาพรรณ กล่าวว่า จากการดำเนินภารกิจตามนโยบายต่างๆ ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยที่เห็นผลในเชิงประจักษ์ เราต่างมุ่งประโยชน์เพื่อจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เช่นเดียวกันกับที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินการสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งสำคัญของมนุษย์ คือ อาหาร ขณะที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พันธกิจของเรา คือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทุกภารกิจของเรามีความเหมือนกัน และเราทำงานควบคู่ขนานกันร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองในการทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกัน ยืนยันว่าเราไม่มีวันหยุด เราจะทำทุกชั่วโมงและทุกวันเป็นการทำงานเพื่อแผ่นดินนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ประจำปี ๒๕๖๗ ในรูปแบบ Carbon Neutral Event รวม ๔ ภาค โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศ.