Thursday, 25 July 2024

"อนุทิน" ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย ป้องกันไฟป่า-PM ๒.๕ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

21 Dec 2023
97

“อนุทิน” รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย งานป้องกันแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน-PM ๒.๕ แก่กำลังพล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและมอบนโยบายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ให้แก่กำลังพลและผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯtt ttนายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาเยือนอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามมาก เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย ซึ่งจากการที่ได้รับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทำให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายมีความพร้อม มีความตั้งใจ และมีเจตนารมณ์ที่ดี ที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงระดับชาติ ทั้งต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความร่วมมือกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้คลี่คลายไป ขณะที่ในส่วนของปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ หาวิธีการทางเทคโนโลยีที่จะเอาชนะปัญหาที่มาจากธรรมชาติจริงๆ แต่ในส่วนที่เกิดขึ้นจากปัญหาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าหาอาหาร หรือการเผาพื้นที่การเกษตร ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข โดยการสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกร และสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียจากการกระทำเหล่านั้น แต่หากควบคุมไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายมาดำเนินการต่อไปtt ttสำหรับในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ก็จะคอยสนับสนุนและประสานงานความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้คิดค้นวิจัย มาใช้ควบคู่ในการกำจัดฝุ่นละออง PM ๒.๕ หรือป้องกันไฟป่า รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ ก็จะช่วยเร่งประสานงานกับทางรัฐบาลมาให้ความช่วยเหลือโดยเร็วtt ttทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ก็ได้ฝากความห่วงใยและความชื่นชมมายังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละ จากการที่ได้สัมผัสและพบเห็นในระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละครั้ง ก็ขอให้ดำรงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นเช่นนี้ต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนtt tt