Friday, 24 May 2024

ศูนย์อารักขาพืช เร่งเครื่องผลิตแตนเบียนตลอดปี ๖๗ เพื่อจัดการแมลงศัตรูมะพร้าว

24 Dec 2023
55

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเครื่องศูนย์อารักขาพืช ผลิตขยายชีวภัณฑ์ช่วยเกษตรกรกำจัดศัตรูมะพร้าวตลอดปี ๖๗ ดึง ศจช. พื้นที่เตรียมพร้อมผลิตขยายแตนเบียนบราคอนทุกเดือนเพื่อจัดการ แมลงดำหนาม และหนอนหัวดำ ศัตรูมะพร้าวนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการผลิตขยายชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชาติ) ในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ที่มีอยู่ ๓,๕๖๖ ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกันช่วยเหลือแนะนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาศัตรูพืชแก่พี่น้องเกษตรกรอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ตลอดปี ๒๕๖๖ นั้น หนึ่งในพืชสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการอารักขาพืชอย่างเป็นระบบก็คือ มะพร้าว ที่ได้มีการผลิตขยายแตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว จำนวน ๑๕,๓๐๐ มัมมี่ และแมลงหางหนีบสีดำ สำหรับควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว และหนอนหัวดำมะพร้าว อีกจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งผลิตสื่อรณรงค์เรื่องการจัดการศัตรูมะพร้าวให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ที่เคยพบการระบาดของศัตรูมะพร้าว และสร้างความเสียหายในวงกว้างtt ttนายรพีทัศน์ กล่าวอีกว่า สำหรับในปี ๒๕๖๗ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางดำเนินงานอารักขาพืชอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค จำนวน ๙ ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ผลิตขยายปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ทั้งเชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชาติ สนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นอกจากนั้น ในพื้นที่ที่มีการปลูกมะพร้าว เตรียมวางแผนผลักดันให้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นที่ ร่วมกันผลิตขยายแตนเบียนบราคอนเป็นประจำในทุกเดือน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาด ประกอบกับให้จัดตั้งทีมเพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชtt ttอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวด้วยว่า นอกจากจะวางแนวทางและมาตรการในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับปี ๒๕๖๗ แล้ว สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวสำคัญของประเทศนั้น ยังได้กำชับให้เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานข้อมูลมายังกรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาห์tt ttอย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศัตรูมะพร้าวสำคัญ ๒ ชนิด ได้แก่ หนอนหัวดำและแมลงดำหนาม เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวได้อย่างทันท่วงที และลดความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต รายได้ และพื้นที่ปลูกโดยรวมของภาคการเกษตรไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวแล้วในพื้นที่ ๙,๙๔๖.๕๐ ไร่ และแมลงดำหนามมะพร้าว ๗,๔๓๘ ไร่ จากพื้นที่ปลูกมะพร้าวในจังหวัดรวม ๓๖๘,๓๕๘ ไร่.tt tt