Monday, 27 May 2024

ตราดรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย" วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ลดอุบัติเหตุปีใหม่

26 Dec 2023
60

จ.ตราด จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง ๗ วันอันตรายไม่เกิน ๒๒ ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่เกิน ๒๒ ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต  เวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๖ ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลาง จ.ตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผวจ.ตราด เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ หรือ ๗ วันอันตราย ภายใต้ชื่อรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายเจริญ รัตนบรรณสกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอดจนองค์กรการกุศลภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน tt tt ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อ ๑๘ ปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ มุ่งเน้นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ รวมทั้งใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจร่วมจราจร การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ และการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรตามถนนในหมู่บ้านและชุมชนในทุกพื้นที่tt ttจ.ตราด นอกจากจะมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แล้วยังมีการป้องกันทางน้ำอีกด้วย เนื่องจาก จ.ตราด เป็น จังหวัดที่อยู่ติดทะเล มีเกาะแก่งต่างๆ มากมาย และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว มีการสัญจร ขนส่งทางทะเลอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ หรือวันหยุดยาว มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ จำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำ สำหรับ จ.ตราด ปีนี้ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง ๗ วันอันตราย คือ เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน ๒๒ ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่เกิน ๒๒ ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต