Tuesday, 21 May 2024

ยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ๒๖ วัน ๑๑๐,๕๓๑ ราย ล่าสุด ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๕๗๕ ราย

26 Dec 2023
68

ปลัดมหาดไทย เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบเข้าสู่วันที่ ๒๖ ลงทะเบียนแล้ว ๑๑๐,๕๓๑ ราย มูลหนี้ ๗,๐๔๗ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว ๕๗๕ ราย พบ นครสวรรค์ไกล่เกลี่ยมูลหนี้ลดลงมากที่สุด ย้ำ เร่งสร้างการรับรู้เชิงรุกต่อเนื่องวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ ๒๖ นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. มีมูลหนี้รวม ๗,๐๔๗.๓๒๘ ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๑๐,๕๓๑ ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ๙๖,๐๐๒ ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ๑๔,๕๒๙ ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ ๘๑,๐๗๓ ราย พื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ๑. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน ๖,๙๔๘ ราย เจ้าหนี้ ๖,๐๑๗ ราย มูลหนี้ ๕๙๗.๒๐๔ ล้านบาท ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน ๔,๗๑๓ ราย เจ้าหนี้ ๓,๙๙๒ ราย มูลหนี้ ๓๐๐.๗๓๐ ล้านบาท ๓. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๓๖๓ ราย เจ้าหนี้ ๓,๑๘๑ ราย มูลหนี้ ๒๗๕.๕๙๙ ล้านบาท ๔. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๒๓๓ ราย เจ้าหนี้ ๒,๗๓๘ ราย มูลหนี้ ๓๒๓.๐๒๙ ล้านบาท ๕. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน ๒,๙๒๐ ราย เจ้าหนี้ ๒,๓๙๐ ราย มูลหนี้ ๒๒๑.๘๕๘ ล้านบาท จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน ๑๕๗ ราย เจ้าหนี้ ๑๓๑ ราย มูลหนี้ ๗.๒๘๗ ล้านบาท ๒. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน ๒๒๘ ราย เจ้าหนี้ ๑๔๖ ราย มูลหนี้ ๑๖.๐๐๘ ล้านบาท ๓. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน ๒๙๖ ราย เจ้าหนี้ ๒๑๐ ราย มูลหนี้ ๙.๕๗๑ ล้านบาท ๔. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน ๓๖๖ ราย เจ้าหนี้ ๒๓๔ ราย มูลหนี้ ๑๓.๗๓๔ ล้านบาท๕. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน ๓๙๕ ราย เจ้าหนี้ ๒๖๗ ราย มูลหนี้ ๑๙.๐๒๓ ล้านบาทtt tttt tttt tttt tt“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศในวันนี้ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ๒,๕๑๑ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๕๗๕ ราย มูลหนี้ลดลง ๖๕.๘๙๗ ล้านบาท ซึ่งมีจังหวัดที่สามารถเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด คือ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ๕๖๑ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๑๖ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๔๕.๘๒๖ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑.๐๔๕ ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ลดลง ๔๔.๗๘๑ ล้านบาท”นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยต่อไปว่า กระทรวงมหาดไทยมีการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหาในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ตลอดการลงทะเบียนที่ผ่านมา ทางกระทรวงมหาดไทยใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมายควบคู่กับการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยหาข้อตกลงที่เป็นธรรมกับทั้ง ๒ ฝ่าย และต้องขอเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ให้กำชับและติดตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนำผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มพูนความสุข โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ที่พี่น้องประชาชนจะกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก หากมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้จะได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จะถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ญาติพี่น้องผู้เป็นหนี้นอกระบบ จะได้ชักชวนจูงใจให้ญาติของตนเองเข้าไปลงทะเบียนหนี้นอกระบบ พร้อมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อปลดวงจรความทุกข์ยากให้หมดสิ้นไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ (ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ) หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่.tt tttt tttt tttt tt