Thursday, 25 July 2024

“ชลน่าน” ประกาศผลสำเร็จ Quick Win ๑๐๐ วัน จ่อดันส่งเสริมมีบุตร วาระแห่งชาติ

27 Dec 2023
68

“หมอชลน่าน” ประกาศผลสำเร็จ Quick Win ๑๐๐ วัน ยกระดับ ๓๐ บาท ได้ตามเป้าหมายครบ ๑๐ ประเด็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการและคุณภาพชีวิตประชาชน เตรียมดัน “ส่งเสริมมีบุตร” บรรจุเป็นวาระแห่งชาติวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมี พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม ทั้งนี้ นพ.ชลน่าน แถลงหลังการประชุมว่า การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้นโยบายยกระดับ ๓๐ บาท ซึ่งกำหนด Quick Win ๑๐๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทั้ง ๑๐ ประเด็น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตประชาชน ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ มีการจัดตั้งเครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขต้นแบบครบทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง ๓๒ แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Hospital) ระดับเงินประเด็นที่ ๒ โรงพยาบาล กทม. ๕๐ เขต ๕๐ โรงพยาบาลและปริมณฑล สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลประจำเขตดอนเมือง เป็นบริการร่วมระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี ๒ และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในเขตเมืองได้อย่างมาก ประเด็นที่ ๓ สุขภาพจิต-ยาเสพติด มีการจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดได้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด จำนวน ๙๒ โรงพยาบาล รวม ๑,๔๕๘ เตียง ประเด็นที่ ๔ มะเร็งครบวงจร โดยกำหนดฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยอายุ ๑๑-๒๐ ปี จำนวน ๑ ล้านโดส สามารถฉีดได้ครบตามเป้าหมายก่อนกำหนด ล่าสุดฉีดไปแล้วกว่า ๑.๔ ล้านโดส หรือคิดเป็น ๑๓๙.๒%ประเด็นที่ ๕ สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร กำหนดอบรมทีม Care D+ เป็นญาติเฉพาะกิจเชื่อมประสานใจญาติ คนไข้ และบุคลากรทางการแพทย์ ในหน่วยบริการทุกระดับ จำนวน ๑,๐๐๐ คน แต่ดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายของทั้งโครงการ ๑๐,๐๐๐ คน โดยมีผู้ลงทะเบียน ๑๖,๕๐๐ คน ผ่านการอบรมแล้ว ๑๐,๑๒๗ คน, การบรรจุพยาบาลเข้าสู่ตำแหน่ง เป้าหมาย ๕๐% บรรจุแล้ว ๒,๔๓๓ อัตรา จาก ๓,๓๑๘ อัตรา คิดเป็น ๗๓.๓%, กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพ ๑๐,๑๒๔ ตำแหน่ง ดำเนินการแล้ว ๙,๔๘๙ ตำแหน่ง คิดเป็น ๙๓.๗๓% และยังเห็นชอบให้แพทย์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาศึกษาใน ๑๓ หลักสูตร ได้รับยกเว้นการลาและได้รับการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาด้วยประเด็นที่ ๖ สถานชีวาภิบาล เป้าหมายอย่างน้อยเขตสุขภาพละ ๑ แห่ง สามารถจัดตั้งได้ ๑๓๗ แห่ง ใน ๔๔ จังหวัด ครบทั้ง ๑๓ เขตสุขภาพ ประเด็นที่ ๗ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ นำร่องครบตามเป้าหมาย ๔ จังหวัด ใน ๔ เขตสุขภาพ ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส โดยมีการเชื่อมข้อมูลครบ ๑๐๐% พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ส่วนโรงพยาบาลอัจฉริยะ ดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมาย ๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเงิน ๗๙๙ แห่ง จาก ๙๐๑ แห่ง คิดเป็น ๘๘.๖๘% ประเด็นที่ ๘ ส่งเสริมการมีบุตร ซึ่งมีการจัดทำร่างวาระแห่งชาติแล้ว เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ต่อไปประเด็นที่ ๙ เศรษฐกิจสุขภาพ มีการจัดตั้ง Blue Zone เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน ครบทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพ รวม ๒๐ แห่ง แบ่งเป็น เขตสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๘ แห่ง และเขตสุขภาพที่ ๒-๑๒ อีกเขตละ ๑ แห่ง ประเด็นที่ ๑๐ นักท่องเที่ยวปลอดภัย ได้จัดตั้งทีม Sky Doctor ครบทั้ง ๑๓ เขตสุขภาพตามเป้าหมาย.