Tuesday, 21 May 2024

ปลัด "วันทนีย์" แบ่งงาน ๖ รอง เฉลิมพล คลัง, ณรงค์ งบและสาธารณูปโภคฯ

27 Dec 2023
63

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม๖๖ ที่ศาลาว่าการ กทม. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๔๖๑๗/๒๕๖๖ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครตามลำดับ ดังนี้ ๑.นายเฉลิมพล โชตินุชิต ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาสังคม และการคลัง รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้ สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) สำนักการคลัง (สนค.) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สผว.) สำนักงานกฎหมายและคดี (สกค.) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ๒.นายณรงค์ เรืองศรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภคและงบประมาณ รับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้ สำนักการโยธา (สนย.) สำนักการระบายน้ำ (สนน.) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สกว.) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สงม.) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก๓.นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ การศึกษา และการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.) สำนักการศึกษา (สนศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตน.) สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (สกจ.) ยกเว้น ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ๔.นายชาตรี วัฒนเขจร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข และเลขานุการ รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการแพทย์ (สนพ.) สำนักอนามัย (สนอ.) สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สลป.) สำนักงานการต่างประเทศ (สกต.) สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (สลส.กทม.) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้๕.นายศุภกฤต บุญขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการจราจรและขนส่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบเมือง การปกครอง และการรักษาความสงบเรียบร้อย รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) สำนักเทศกิจ (สทก.) สำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) ราชการส่วนภูมิภาค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง และ ๖.นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) สำนักงานประชาสัมพันธ์ (สปช.) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่