Friday, 24 May 2024

“พิศักดิ์" ยื่นหนังสือลาออก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เหตุมีปัญหาสุขภาพ

27 Dec 2023
76

“พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน” ไขก๊อกทิ้งเก้าอี้อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ยื่นหนังสือลาออกด้วยปัญหาสุขภาพ หลังถูกโยกจากรองปลัดคมนาคมมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมารายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ที่ผ่านมา นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗(๒) มาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบ กุมภาพันธ์ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงอนุญาตให้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ลาออกจากราชการโดยมีสาเหตุของการยื่นลาออกจากราชการ ระบุว่ามีปัญหาด้านสุขภาพสำหรับนายพิศักดิ์ เริ่มรับตำแหน่งนักบริหารระดับสูง จากการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เมื่อปี ๒๕๕๘ หลังจากนั้นในปี ๒๕๖๒ ถูกโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ ๔ ปี ก่อนมีมติล่าสุดจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖ ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ทดแทนนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ที่เกษียณอายุเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ โดยปัจจุบันนายพิศักดิ์มีอายุราชการเหลือ ๑ ปี กำหนดเกษียณอายุในปี ๒๕๖๗