Friday, 24 May 2024

มทร.ธัญบุรี จัดสรรทุนศึกษาเพิ่มอุ้มเด็กเดือดร้อน

27 Dec 2023
56

รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ๓,๕๕๕ ทุน รวมเป็นเงิน ๒๕.๕ ล้านบาท แบ่งเป็นทุนภายในมหาวิทยาลัย ๓,๐๙๕ ทุน จำนวน ๑๕.๖ ล้านบาท และทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ๔๖๐ ทุน จำนวน ๙.๘ ล้านบาท โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้จัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเช่นเดิม แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้มีนักศึกษาจำนวนมากยื่นขอทุน ทำให้ มทร.ธัญบุรีมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนการศึกษาในปีนี้อีกประมาณ ๑๐% นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดโครงการรายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยให้นักศึกษาทำงานพิเศษในหน่วยงานสนับสนุนภายใน มทร.ธัญบุรี จำนวน ๒๒ หน่วยงาน ๑๒ คณะ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๗ ล้านบาท จ้างงานนักศึกษาประมาณ ๑,๖๐๐ คน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นสำหรับโครงการนี้ ๓ ล้านบาท แต่หากนักศึกษาที่ต้องการรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น มทร.ธัญบุรีก็พอที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เช่นกันรศ.ด็อกเตอร์สมหมายกล่าวอีกว่า นอกจากการช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องค่าเล่าเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กองพัฒนานักศึกษาได้จัดตั้งคลินิกกำลังใจขึ้น เพื่อให้คำแนะนำด้านปัญหาต่างๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิต โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต และหากรายใดมีความจำเป็นต้องรับยาเพื่อการรักษา และสิทธิ์ที่มีในการรักษาไม่เพียงพอหรือครอบคลุม มทร.ธัญบุรีได้จัดสรรเงินจากกองทุนสุขภาพเข้าช่วยเหลือไม่เกินปีละ ๑๐,๐๐๐ บาทอีกด้วย.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่