Tuesday, 16 July 2024

เปิดพิกัด บูชาพญานาคราช ๒๕๖๗ สักการะ ๓ พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ เฮงๆ รวยๆ

27 Dec 2023
79

เคล็ดลับเสริมบุญส่งท้ายปี ๒๕๖๖ เริ่มต้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ด้วยความเป็นสิริมงคล อ.เชียง ปัณณวิชญ์ เปิดพิกัดสายมู ชวนบูชาพญานาคราช ที่เรียกว่า ๒๕๖๗ เป็นปีที่ลูกหลานสายพญานาคต้องสักการะบูชาโดยด่วน อ.เชียง แนะนำสายมูสักการะ ๓ พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้๑. จุฬามณีเจดีย์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯความพิเศษของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ ที่พุทธศาสนิกชนต้องมาร่วมบุญสักครั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่ง ๓ ยุค กรุงศรีอยุธยา – กรุงธนบุรี – กรุงรัตนโกสินทร์เป็นวัดที่มีสมเด็จพระสังฆราชถึง ๔ พระองค์tt ttเป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของไทย และเป็นวัดที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกเป็นวัดที่มีพระอุโบสถใหญ่ที่สุดในพระนคร และกราบสักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ๕ องค์เป็นวัดที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุกว่า ๒๐๐ ปี จากหน่อต้นทรงตรัสรู้ที่พุทธคยา๒. พระไพรีพินาศเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหารพระไพรีพินาศ เป็นพระนามของพระพุทธรูป ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ เก๋งบนชั้นสองด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพมหานครพระไพรีพินาศ เป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อม มีขนาดหน้าพระเพลา ๓๓ เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปแบบธยานิพุทธเจ้า ปางประทานพร สมัยศรีวิชัย พระพุทธรูปองค์นี้ มีผู้นำมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อยังทรงผนวชอยู่ราว พ.ศ. ๒๓๙๑ ได้ถวายพระนามว่า “พระไพรีพินาศ”tt ttพระไพรีพินาศเจีดย์ เป็นพระเจดีย์ศิลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น บรรจุพระพุทธวจนะ ประดิษฐานอยู่ในคูหาภายในพระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ระหว่างการบูรณะพระเจดีย์ใหญ่ได้เปิดองค์พระไพรีพินาศเจดีย์ดู พบกระดาษสีขาวมีตราแดง ๒ ดวง มีอักษรเขียนว่า “พระสถูปเจดียสิลาบัลลังองค์ จงมีนามว่า พระไพรีพินาศเจดีย์เทิญ” อีกหน้าหนึ่งเขียนว่า “เพราะตั้งแต่ทำแล้วมา คนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับ”คาถาบูชาพระไพรีพินาศอรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สุจิรํ ปรินิพฺพุโตคุเณหิ ธรมาโนทานิ ปารมีหิ จ ทิสฺสติยาวชีวํ อหํ พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆ สรณํ คโตปูเชมิ รตนตฺตยํ ธมฺมํ จรามิ โสตฺถินา๓. ภูเขาทอง วัดสระเกศประวัติ ภูเขาทองเจดีย์ นั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด มีพระระเบียงรอบพระอุโบสถ มีพระเจดีย์รายรอบ ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันอยู่เต็มพระระเบียงทั้ง ๔ ด้าน มีจำนวนทั้งหมด ๑๖๓ องค์ ประดิษฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระปั้นปิดทองปางสมาธิที่ใหญ่โต พร้อมด้วยความงามสมพุทธลักษณะองค์หนึ่งในกรุงเทพมหานคร เดิมไม่มีพระนาม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในวาระสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๔๐ ปี จึงได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี” เล่ากันมาว่าเป็นการปั้นหุ้มพระประธานองค์เดิมของวัด ซึ่งดูเล็กเกินไปไม่สมกับความใหญ่โตของพระอุโบสถ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๓ แล้วมาทำการปฏิสังขรณ์เขียนใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ที่ฝาผนังด้านใน สองด้านเบื้องล่างเป็นภาพทศชาติ ด้านบนเป็นภาพเทวดาและท้าวจตุโลกบาล ด้านหน้าเป็นภาพมารวิชัย ส่วนด้านหลังพระประธานเป็นภาพไตรภูมิ คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรกtt ttอย่างไรก็ดี อ.เชียง เผยในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ สวดภาวนาข้ามปี รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำคงคา สระมุจรินทร์ และพุทธคยาเจดีย์ ประเทศอินเดีย และในวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๗ เริ่มต้นศักราชใหม่ ๒๕๖๗ เป็นปีแห่งการสักการะพญานาคราช ชวนสักการะ ๓ พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเสริมสิริมงคล และเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจต้นปี