Wednesday, 22 May 2024

เปิดแล้ว มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ริมกว๊านพะเยา ถนนสายดอกไม้

27 Dec 2023
69

เริ่มแล้ว “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” ภายใต้โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่าง ๒๕ ธ.ค.-๓ มกราคม๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” ภายใต้โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ณ ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ ธ.ค.-๓ ม.ค. ๖๗ โดยกิจกรรมภายในงาน รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมชนเทศบาลพะเยา และประชาชน ถวายเครื่องราชสักการะแบบล้านนาบริเวณอนุสาวรีย์พญางำเมือง จากนั้นได้ชมการแสดงพิธีเป็ดชุด “รุ่มรวยอารยธรรม รุ่งเรืองเกษตรกรรม สุขใจล้ำภูกามยาว” และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ tt ttสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ให้ครบทั้งระบบการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ทั้งพืช สัตว์ และประมง และเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีจุดแข็งในสินค้าอัตลักษณ์ GI เช่น ลิ้นจี่ฮงฮวย ข้าวก่ำล้านนา ข้าวหอมมะลิ-จังหวัดพะเยา สับปะรดภูแล-จังหวัดเชียงราย กาแฟเทพเสด็จ-จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางการเกษตรในระดับภูมิภาคสร้างงานเกษตร ขยายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเตรียมการแสดงนิทรรศการต่างๆ จากทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตร และบริการต่างๆ จำนวน ๑๒ บูธ ประกอบด้วย ๑. ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ให้บริการด้านการเกษตรจากแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. ธุรกิจเกษตร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ การค้าออนไลน์ และธุรกิจสมัยใหม่ ๓. นวัตกรรมเกษตรทันสมัย ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร แนะนำนวัตกรรมพืชพันธุ์ดี แนวคิด BCG Model การใช้สารชีวภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ ทางการเกษตร และนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ๔. ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ด้านการเกษตร สอนให้คิดเป็น ทำได้ ผลิตได้ขายได้ ๕. ตำนานกว๊านพะเยา tt tt๖. การบริหารจัดการน้ำ ด้านชลประทาน ๗. โต้งนาคำ กินข้าวหอมมะลิไทย ส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชน ๘. งานประกวดแสดงสินค้าเกษตรสวยงาม ๙. ฝนหลวง ๑๐. สล่าศิลป์ ๑๑. โครงการพระราชดำริ และ ๑๒. จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ ผลผลิตสดหรือแปรรูป อาหารพร้อมรับประทานที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานซุ้มบริการเครื่องดื่ม และเวทีดนตรีสด  นางฟองแก้ว ปีวงค์ เกษตรกรผู้มาร่วมจำหน่ายสินค้า กล่าวว่า ตนได้มาออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในคุ้มโต้งนาคำของกรมการข้าวตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวมากมาย เช่น ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ข้าวก่ำปิ้ง น้ำข้าวก่ำ โลชั่นทาผิว สบู่ เครื่องดื่ม จากข้าว สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อวันtt ttด้าน นางสาวเกศราภร หว่อง ผู้มาร่วมงาน กล่าวว่า ตนได้มาร่วมงานกับลูกๆ พบว่าที่คุ้มโต้งนาคำ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น การทำ สคส.จากเมล็ดข้าว เกมชิงรางวัลต่างๆ คุ้มชิมข้าวพันธุ์ต่างๆ ของพะเยา นิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว จุดถ่ายภาพสวยๆ มากมาย และมีดนตรีพื้นเมืองที่สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นคุ้มให้ที่ความรู้และความสนุกสนานอย่างครบวงจรขอเชิญชวนพี่น้องเที่ยวชมงาน “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” ภายใต้โครงการมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ณ ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ตลอดระยะเวลา ๑๐ วัน ๑๐ คืน พร้อมเลือกซื้อเลือกชมสินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้เห็นผลงานด้านเกษตร สร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรของจังหวัดพะเยา และระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการเกษตรสมัยใหม่ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วยtt tt