Sunday, 19 May 2024

แร่ธาตุประจุลบ ช่วยโคนมคลอดง่าย

27 Dec 2023
63

ปัญหาใหญ่ของวงการโคนมโคเนื้อบ้านเราคือเรื่องของต้นทุนการผลิต ครั้นจะใช้แร่ธาตุหรือปัจจัยการผลิตราคาแพงมาเสริมก็เป็นการแบกต้นทุนเกินไป องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จึงร่วมกับ บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตแร่ธาตุขึ้นมา เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และโรคในโค ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และยกระดับการเลี้ยงโคนมโคเนื้อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพtt tt“เพื่อยกระดับการเลี้ยงโคนมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกรไทย จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จัดทำโครงการวิจัยการใช้แร่ธาตุประจุลบสำหรับโคนม-โคเนื้อในเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แร่ธาตุประจุลบในโคนมก่อนคลอด โดยร่วมกับเอกชนผลิตแร่ธาตุออกมา ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า redMin เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และโรคในโคนม ช่วยลดต้นทุนในการผลิต โดย อ.สิงหาคมมีแผนส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์แร่ธาตุสูตรใหม่ จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายในสิ้นปีนี้”tt tttt ttนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.สิงหาคมบอกถึงผลิตภัณฑ์ redMin แร่ธาตุประจุลบ สำหรับโคนม-โคเนื้อในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเกษตรกรจะได้ใช้อย่างแน่นอนในปีหน้า… ปัจจุบันแร่ธาตุที่ อ.สิงหาคมผลิตและจำหน่ายให้เกษตรกร เป็นแร่ธาตุเพียงสูตรเดียวที่ใช้กับโคนมทุกระยะ เป็นแร่ธาตุประจุบวกช่วยรักษาสมดุลปกติ มีแคลเซียมสูง ช่วยเสริมสุขภาพร่างกายทั่วไปให้โค เพื่อให้โคได้รับสารอาหารเพียงพอ แต่ยังขาดแร่ธาตุที่ใช้ในโคระยะคลอดนายสมพรกล่าวต่อไปว่า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของโคนมก่อนคลอด อ.สิงหาคมจึงได้พัฒนา redMin ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เดิมเป็นเจ้าเดียวที่นำเข้าแร่ธาตุชนิดนี้ และใช้เทคโนโลยีการเคลือบแร่ธาตุไมโครเอนแคปซิเรชั่น ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของบริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำให้โคนมรวมถึงโคเนื้อกินแร่ธาตุชนิดนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับการเสริม redMin ให้โคนมระยะก่อนคลอด ๒๑-๓๐ วัน ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันโรคขาดแคลเซียม คีโตซิส ขาเจ็บ รกค้าง และปัญหาระบบสืบพันธุ์ ทำให้โคนมคลอดง่ายและผลิตน้ำนมหลังคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโคต้องปรับสมดุลหลังคลอด โดยระยะนี้โคจะดึงแคลเซียมจากเลือดเพื่อผลิตน้ำนม ฉะนั้นเพื่อให้โคได้เตรียมพร้อมร่างกาย พร้อมสำหรับการให้นม แร่ธาตุตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุล ไม่ให้เกิดโรคต่างๆที่มักพบในระยะนี้tt ttนอกจากนี้ redMin ยังช่วยลดต้นทุนค่ารักษาโรคให้เกษตรกร และเพิ่มรายได้จากการผลิตน้ำนมที่เพิ่มขึ้นจากน้ำนมที่ออกมาสม่ำเสมออีกด้วย และด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า อ.สิงหาคมจึงมั่นใจเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกรายให้มาลองใช้ redMin แร่ธาตุสูตรใหม่จาก อ.ส.ค. ที่จะช่วยให้โคนมแข็งแรง ลดปัญหาโรคระบบสืบพันธุ์ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตน้ำนมได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ จากการดำเนินการวิจัยในโคนมก่อนคลอดพบว่า การให้ redMin ระดับ ๓๐๐ กรัม/ตัว/วัน ผสมในอาหารข้นหรืออาหารทีเอ็มอาร์ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของระดับค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ในปัสสาวะลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม หลังการใช้ ๗ วัน ช่วยลดผลกระทบจากภาวะหลังคลอด ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพการผลิตโคนม แต่ให้ใช้ ๒๑ วัน จึงจะเห็นผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรประหยัดค่ารักษา ปริมาณน้ำนมคงที่ เพราะโคไม่มีอาการป่วย.กรวัฒน์ วีนิลคลิกอ่าน “ข่าวเกษตร” เพิ่มเติม