Friday, 24 May 2024

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตตำรวจ ๓ ราย ทำผิดวินัยร้ายแรง

27 Dec 2023
58

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตตำรวจ ๓ ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรงขณะรับข้าราชการ และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเนื้อหาว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อดีตข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากได้กระทำความผิดในขณะรับราชการและถูกลงโทษทางวินัยและอาญา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้๑. นายณัฐปคัลภ์ หรือประสพชัย โพธิทอง ขณะดำรงชั้นยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี ตำแหน่งรองสารวัตร สายงานอำนวยการ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ฐานร่วมกันปลอมและใช้บัตรประชาชนปลอม ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก๒. นายอรรฐวุฒิ หรืออรรถวุฒิ ทองเปลว ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก๓. นายอารยะ ปานสวี ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลาทั้งนี้ บุคคลทั้ง ๓ ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว.(อ่านฉบับเต็ม)