Tuesday, 21 May 2024

ไอเดียใช้ได้จริง ที่ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) กับถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

27 Dec 2023
64

หนึ่งในวิธีลดโลกร้อน วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ง่าย และเป็นเรื่องใกล้ตัว คือแปลง “เศษอาหารเหลือทิ้ง” ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกเหมือนอย่างโมเดลที่นำอาหารที่เหลือจากมื้อกลางวันของน้องๆ นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) จังหวัดสงขลา ถูกนำมาต่อยอดสู่สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประโยนช์ได้จริง ผ่านโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ที่อาจารย์ มณฑิรา สังขวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) เล่าว่า การสอนนักเรียนนำอาหารที่เหลือมาใช้ประโยชน์ เป็นการเชื่อมโยงวิชาความรู้ในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนสำหรับวัสดุหลักๆ มีเพียง ถังเหลือใช้ นำมาตัดก้นถังแบบนี้ เพื่อให้เศษอาหารที่หมักไว้กระจายลงไปสู่ดิน สามารถซึมผ่านก้นถังได้ง่าย ขุดหลุมความลึกพอๆ กับขนาดของถัง จากนั้นฝังถังลงในดินห่างจากต้นพืชประมาณ ๑-๒ เมตร เมื่อมีเศษอาหารก็นำมาเทลงถัง เติมน้ำหมัก EM กวนผสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลาย ปิดฝาไว้ เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยหมักเศษอาหาร กระจายบำรุงต้นพืชแล้ว ที่สำคัญ นักเรียน ยังนำกลับไปต่อยอด ทำ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ที่บ้านด้วย สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน