Monday, 27 May 2024

๗๔ ปี นสพ.ไทยรัฐ สานต่อปณิธาน กำพล วัชรพล ส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วยการศึกษา

27 Dec 2023
55

ตลอดระยะเวลา ๕๓ ปีที่ผ่านมา จากปณิธานของ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ต้องการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในชนบทที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้วยความรู้สึกในใจที่มักจะกล่าวกับคนใกล้ชิดเสมอว่า “หนังสือพิมพ์นั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรตอบแทนประชาชน” จึงเป็นที่มาของโครงการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท โดย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา แห่งแรก ได้ลงหลักปักฐาน ที่ จ.ลพบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ด้วยเงินรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐtt tt“เราเลือกโรงเรียนด้วยความร่วมมือกับทางจังหวัด ทางเขตพื้นที่การศึกษา พอได้โรงเรียนมาตอนแรกทีเดียวเราก็ทำเอง ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ โรงก็มี ๗๖ โรง ที่ จ.ชุมพร ก็มีอยู่ ๑ โรง แต่พอมีพายุเกย์ถล่มชุมพร มีโรงเรียนพังไปเยอะ วันที่คณะของไทยรัฐนำของไปแจกผู้ประสบภัยพายุเกย์ ที่หน้า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ก็มีเด็กๆ มายกป้าย “ผู้อำนวยการขา โรงเรียนหนูพังหมดแล้วช่วยมาทำโรงเรียนให้หนูหน่อย” ทางคณะก็ถ่ายภาพป้ายนี้กลับมาถึงกรุงเทพฯ ก็นำเข้าที่ประชุม ผู้อำนวยการกำพล เลยบอกว่าพรุ่งนี้คุณกลับไปใหม่เลย ไม่ต้องเอาของไปแจก ไปบอกว่าจะสร้างให้อีก ๓ โรง เลยทำให้จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยารวม ๔ โรง นอกจากไปทำโรงเรียนแล้ว เรายังไปสร้างที่อ่านหนังสือหมู่บ้านให้อีก ๑๐ แห่ง” นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เล่าถึงส่วนหนึ่งของที่มาของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยามีรวมทั้งสิ้น ๑๑๑ โรง มีจำนวน นักเรียนรวม ๒๒,๘๙๘ คน มี ๑,๒๕๘ ห้องเรียน จำนวนครู ๑,๒๒๑ คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับอนุบาล ๓,๘๖๘ คน ระดับประถมศึกษา ๑๓,๙๙๗ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔,๙๔๔ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มีเพียงโรงเรียนเดียว) ๘๙ คนพร้อมๆ กับการสร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยาในแต่ละแห่ง ทาง นสพ.ไทยรัฐยังได้มอบทุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา ร.ร.ไทยรัฐวิทยาแต่ละแห่ง โดยนำดอกผลไปใช้สนับสนุนการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนทางมูลนิธิไทยรัฐยังได้ให้การสนับสนุน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๑๑ โรง อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส และการอบรมพัฒนาครูและผู้บริหารtt ttขณะเดียวกัน ด้านวิชาการทางมูลนิธิไทยรัฐได้ร่วมกับทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ๕ แผน รวม ๒๐ ปี และกำลังจัดทำแผนฉบับที่ ๖ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ซึ่งทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะ หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิด เขียน เล่าข่าว วิเคราะห์ ย่อความ สื่อความ จนผลการทดสอบ National Test (NT) หรือ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และ Reading Test (RT) หรือ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนไทยรัฐวิทยามากกว่าร้อยละ ๕๐ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งยังมี หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีสู่สังคม นอกจากนั้นยังมีโครงการส่งเสริมและเน้นการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ อย่างเข้มข้น โดยเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๗tt ttหากนับจากวันแรกของการสร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา จนถึงวันนี้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๑๑ โรงทั่วประเทศได้บ่มเพาะนักเรียนไทยรัฐวิทยาไปแล้วจำนวนนับแสนคน และมีจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีทั้ง ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักปกครอง นักกฎหมาย เภสัชกร นายตำรวจ นายทหาร นักแสดง และแพทย์ ฯลฯ อาทิ ด็อกเตอร์ประหยัด นันทศีล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ ด้วยการเป็นนักธรณีวิทยาไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น มองโกเลีย และอินโดนีเซีย เข้าไปสำรวจทางธรณีวิทยาที่ขั้วโลกใต้ ในปี ๒๕๖๐ ก็เรียนชั้นประถมศึกษาจาก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)tt ttขณะที่ด้านการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในวันนี้มีอายุยืนยาวมานานถึง ๗๔ ปีแล้ว ทั้งยังคงเป็น นสพ.ที่มีจำนวนจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ด้วยยึดถือปณิธานที่มั่นคงและแน่วแน่ในการยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ต่อสู้กับอิทธิพลมืด และอำนาจเผด็จการ ทุกรูปแบบ เพื่อเคียงข้างประชาชน แสวงหา ความยุติธรรม และความเป็นธรรมสู่สังคมไทย เฉกเช่นที่ นาย กำพล วัชรพล ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการหนังสือพิมพ์ไทย ผู้ซึ่งหนังสือ “paper tiger” ของอังกฤษได้ยกย่องเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ว่าเป็น ๑ ใน ๒๕ คนของนักหนังสือพิมพ์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลก ผู้ก่อตั้งได้เริ่มต้นไว้ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นสื่อมวลชนที่ดี ตลอดจนความตั้งใจจริงในการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล นับเป็นคนไทยลำดับที่ ๒๘ ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกtt ttถึงวันนี้โครงการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ยังคงเดินหน้าเพื่อสานต่อปณิธานของ ผู้อำนวยการกำพล วัชรพล อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง โดยมีคุณหญิง ประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานมูลนิธิไทยรัฐ รวมทั้งทายาท และผู้ร่วมงานได้สืบทอดเจตนารมณ์ด้วยการอุปการะดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง ๑๑๑ แห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย สู่เป้าหมายการเป็นแหล่งผลิตคนดีมีคุณภาพ เป็นโรงหลอมคนดีสืบไป สมกับคำพูดของ ผู้อำนวยการกำพล ที่ว่า “ถ้าไปเจอคนดีๆ แล้วถามว่า เมื่อเล็กๆเรียนมาจากโรงเรียนไหน หาก คำตอบคือ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ผมจะมีความสุขมาก…”tt ttสำหรับผู้ที่สนใจร่วมสร้างอนาคตของชาติ ด้วยวิทยาทาน กับทางไทยรัฐ กรุ๊ป สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ เลขที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ ที่บัญชีเงินฝาก มูลนิธิไทยรัฐ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิภาวดีรังสิต กระแสรายวัน เลขที่ ๑๙๖-๓-๐๖๑๕๙๑Educate The Future ร่วมส่งต่ออนาคตทางการศึกษาที่ยั่งยืน จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการให้การศึกษากับเยาวชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม.tt tt