Monday, 27 May 2024

"ชาดา" เปิด ชุมชนบำบัด ๑๐๐ ตำบลยาเสพติด เดินหน้ากวาดล้าง-สแกนหาผู้เสพ

28 Dec 2023
49

รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย นำเปิด ชุมชนบำบัด ๑๐๐ ตำบลยาเสพติดแพร่ระบาดสูงสุด เดินหน้ากวาดล้างผู้ค้า-สแกนหาผู้เสพ ๑๒-๖๕ ปี สู่บำบัด คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชจากใช้สารเสพติด สร้างตำบลสีขาวปลอดยานรกอย่างยั่งยืนtt ttวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด ๑๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีtt ttสำหรับวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติด ช่วงอายุ ๑๒-๖๕ ปี เข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒. เพื่อคัดแยก คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตามกลุ่มสี เข้าสู่กระบวนการบำบัดทางโดยแพทย์ ๓. เพื่อกวาดล้าง จับกุมผู้ค้ายาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย ๔. เพื่อสร้าง “ตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน” และ ๕. เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมายtt ttนายชาดา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคง ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และพัฒนาประเทศ สร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน ก่อปัญหาอาชญากรรม จากการเสพสารเสพติด รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช ที่เกิดจากการใช้สารเสพติดทุกชนิดtt tt”หัวใจหลักของการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ประชาชนควรตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามจากยาเสพติด และช่วยกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสให้กับทางราชการ” นายชาดา กล่าวtt tt