Monday, 27 May 2024

ต่อยอดสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง สู่โรงเรียน ผลิต แปรรูป จำหน่าย

28 Dec 2023
66

นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคาบ้านใหม่ชุมนุมไทร (ป่าคา) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เผยว่า โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคาฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในหลายด้านจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง กลุ่มผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน โดยการปลูกพืชยืนต้นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น กาแฟและอะโวคาโด ทดแทนการปลูกพืชไร่อายุสั้น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ และผักtt ttขณะที่โรงเรียนได้ต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน เช่น อะโวคาโด ภายใต้แนวทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติในเด็กและเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะให้ “ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านการจัดตั้งโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิต ภัณฑ์” ขึ้น ให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโครงงานตามหลักสูตรของโรงเรียนtt tttt ttทั้งนี้ โรงเรียนมีกลุ่มวิชางานอาชีพ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์สบู่และแชมพูจากอะโวคาโด ๑๐๐% จนเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาเยี่ยมชมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ โดยเลือกผลอะโวคาโดที่ห่ามและไม่สุกจนเกินไปมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า ลอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นพอดีสำหรับปั่นให้ละเอียด ระหว่างปั่นผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ปั่นได้ง่ายขึ้น โดยการทำแชมพูอะโวคาโดใช้เนื้ออะโว คาโดปั่น ๕๐๐ มิลลิลิตร ตั้งไฟอ่อนๆ เติมน้ำเล็ก น้อย พอเดือดนำลงมากรองด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำอะโวคาโดผสมหัวเชื้อแชมพู ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร สารบำรุงเส้นผม ๑๕๐ มิลลิลิตร และหัวน้ำหอม ๑๐ มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วจึงนำใส่ขวดปิดฝาเพื่อรอจำหน่ายหรือใช้เอง ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก และร้านจำหน่ายในชุมชนและที่โรงเรียนที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคาฯ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรเสมอมา.tt tttt ttคลิกอ่าน “ข่าวเกษตร” เพิ่มเติม