Friday, 24 May 2024

"ธรรมนัส" ลุย "นราธิวาส" ช่วยประชาชน-เกษตรกร ประสบภัย "น้ำท่วม" เร่งด่วน

28 Dec 2023
46

“ธรรมนัส” รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ระดมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ประสบภัยน้ำท่วมหนัก มอบ ข้าวกล่อง-ถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน กำชับ เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรเร่งด่วนtt ttวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกระทรวงฯ อาทิ นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นต้น เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และรับฟังหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและข้าวกล่อง กว่า ๒,๐๐๐ ชุด ภายใต้การดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ที่จัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตข้าวกล่องมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยtt ttโดยจุดแรก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ และ สส.อามินทร์ มะยูโซ๊ะ และตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส ได้มอบถุงยังชีพ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้ประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากนั้นยังนำคณะเดินลุยน้ำเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบภัยในหมู่บ้านต่างๆ ด้วย ก่อนจะไปจุดที่สอง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง และจุดที่สาม โรงเรียนบ้านบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับtt ttทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร และเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตข้าวกล่องและมอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้tt ttนอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และสนับสนุนหญ้าแห้งเสบียงอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำรวจความเสียหายด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖) แบ่งเป็นด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เกษตรกร ๑๕,๕๒๔ ราย พื้นที่ ๒๙,๗๒๒ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๑๐,๖๐๓ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๒,๙๔๙ ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ๑๖,๑๗๐ ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา และนราธิวาส เกษตรกร ๑,๔๒๐ ราย พื้นที่ (บ่อปลา) ๕๔๘ ไร่ กระชัง ๔,๗๒๓ ตำรวจม. อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ ๑ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส เกษตรกร ๑๓,๔๔๓ ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ ๑๘๑,๖๕๕ ตัว แบ่งเป็น โค ๑๗,๑๘๑ ตัว กระบือ ๖๑๑ ตัว สุกร ๔,๘๔๙ ตัว แพะ/แกะ ๗,๒๗๘ ตัว สัตว์ปีก ๑๕๑,๗๓๖ ตัว แปลงหญ้า ๗,๑๖๔ ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นtt ttสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย๑.๑ เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๕๑ เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ๒ เครื่อง ปัตตานี ๖ เครื่อง นราธิวาส ๑๑ เครื่อง และสงขลา ๓๒ เครื่อง๑.๒ เครื่องสูบน้ำ Hydro Flow ๑๗ เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ๖ เครื่อง และสงขลา ๑๑ เครื่อง๑.๓ เครื่องผลักดันน้ำ ๑๕ เครื่อง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ๒ เครื่อง และสงขลา ๑๓ เครื่องสนับสนุนเรือตรวจการประมง เรือยาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี ๓ ลำ เจ้าหน้าที่ ๑๔ นาย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ๑๐ ชุด สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ ๖๔.๗๙ ตัน ถุงยังชีพสัตว์ ๔๖๙ ถุง ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ๕๙ ชุด รักษาสัตว์ ๑๔๖ ตัว และอพยพสัตว์ ๑๐,๕๔๔ ตัว