Thursday, 25 July 2024

ป.ป.ช.เปิดกรุ "ศุภมาส" รัฐมนตรีว่าการอว.รวยกว่า นายกฯ ทรัพย์สินกว่า ๑.๕ พันล้าน

28 Dec 2023
118

ป.ป.ช.เปิดกรุ “ศุภมาส” รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาฯ (อว.) พร้อมคู่สมรส รวย ๑.๕ พันล้าน มีหนี้สิน ๖๐๐ ล้าน ทองคำ ๓๘ ชิ้น นาฬิกา ๑๐ เรือน ราคารวม ๒๒ ล้าน กระเป๋า ๑๓ ใบเมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๖๖น.ส.ศุภมาส แจ้งว่า ตนและ พ.ต.อ.ล้ำพันธ์ พรรธนประเทศ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบก.ทท๑.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๑,๑๒๑,๖๗๙ บาท มีหนี้สินทั้งหมด ๖๑๕,๙๗๘,๗๔๖ บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.ศุภมาส ๑๕๒,๘๘๒,๓๖๙ บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือ ที่ดินจำนวน ๒ แปลง บริเวณแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. มูลค่า ๑๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ งาน ๗๑.๔ ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันประมาณ ๓๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท และมีบ้านพัก ๒ ชั้น ในแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นๆ มีทองคำ ๓๘ ชิ้น ๓๘๘,๔๓๘ บาท ทองคำ น้ำหนัก ๑๓ บาท ๒๑ ชิ้น ๔๒๙,๐๐๐ บาท พระเครื่องทองคำ ๒ ชิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท นาฬิกา ๑๐ เรือน มูลค่ารวม ๒๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท กระเป๋า ๑๓ ใบ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท