Monday, 27 May 2024

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับ สทป.

28 Dec 2023
55

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมด้วย พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศtt ttการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สักการะพญาคชสีห์ เยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ ขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงาน ลงนามในสมุดเยี่ยม หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย พร้อมทั้งรับมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับtt ttในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวชื่นชมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญและมีผลต่อความมั่นคงของประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพ มีความพร้อมรบ มีความทันสมัย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศยังสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความมั่นคง มาต่อยอดร่วมกับภาคเอกชน เพื่อการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์tt ttพร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนนโยบาย สำหรับผลักดันด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขึ้น เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลต่อไป