Sunday, 19 May 2024

ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ๒๘ วัน ย้ำ ให้เจ้าหนี้-ลูกหนี้ เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย

28 Dec 2023
60

ปลัด มท. เผย ผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ๒๘ วัน ลงทะเบียนแล้ว ๑๑๒,๓๒๖ ราย มูลหนี้ ๗,๒๑๙ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๘๘๐ ราย มูลหนี้ลดร่วม ๑๑๖ ล้านบาท ย้ำ ให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยบรรเทาเดือดร้อนวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๖ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ ๒๘ นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. มีมูลหนี้รวม ๗,๒๑๙.๙๔๔ ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๑๒,๓๒๖ ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ๙๗,๓๑๙ ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ๑๕,๐๐๗ ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ ๘๒,๙๔๒ รายมีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ๑. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน ๗,๐๓๕ ราย เจ้าหนี้ ๖,๑๑๕ ราย มูลหนี้ ๖๑๑.๔๘๓ ล้านบาท ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน ๔,๗๗๙ ราย เจ้าหนี้ ๔,๑๐๐ราย มูลหนี้ ๓๐๖.๕๘๔ ล้านบาท ๓. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๔๓๗ ราย เจ้าหนี้ ๓,๒๖๐ ราย มูลหนี้ ๒๘๕.๕๘๕ ล้านบาท ๔. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๒๘๕ ราย เจ้าหนี้ ๒,๗๙๖ ราย มูลหนี้ ๓๓๐.๒๖๗ ล้านบาท ๕. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน ๒,๙๘๒ ราย เจ้าหนี้ ๒,๔๕๔ ราย มูลหนี้ ๒๒๕.๓๖๑ ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน ๑๖๒ ราย เจ้าหนี้ ๑๓๔ ราย มูลหนี้ ๗.๓๖๕ ล้านบาท ๒. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน ๒๓๑ ราย เจ้าหนี้ ๑๔๙ ราย มูลหนี้ ๑๖.๒๐๓ ล้านบาท ๓. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน ๓๐๐ ราย เจ้าหนี้ ๒๑๕ ราย มูลหนี้ ๙.๗๑๔ ล้านบาท ๔. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน ๓๗๐ ราย เจ้าหนี้ ๒๓๙ ราย มูลหนี้ ๑๓.๘๗๕ ล้านบาท และ ๕. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน ๔๐๒ ราย เจ้าหนี้ ๒๗๐ ราย มูลหนี้ ๑๙.๔๗๕ ล้านบาท“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ๔,๐๗๗ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๘๘๐ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๒๓๖.๔๙๖ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑๑๙.๘๗๕ ล้านบาท มูลหนี้ลดลง ๑๑๖.๖๒๐ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด ยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ๙๔๔ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๑๗ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๗๔.๐๑๗ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑.๐๘๙ ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง ๗๒.๙๒๘ ล้านบาทนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้กำลังข่มขู่ลูกหนี้และผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการติดตามทวงหนี้ ซึ่งมีลักษณะการพูดจาข่มขู่ ดูหมิ่น การเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ การใช้ความรุนแรง ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยกระทรวงมหาดไทย จะบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำตัวผู้กระทำความผิดทุกรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง โดยไม่มีการละเว้นแก่ผู้ใดทั้งสิ้น กระทรวงมหาดไทย ยังมีการประสานบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ช่วยกันนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ โดยจะเชิญทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบโดยเร็ว เพื่อพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้หมดสิ้นจากการเป็นหนี้ สามารถนำรายได้ที่เคยต้องจ่ายดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นำไปลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอยประกอบการดำรงชีวิตประจำวันในด้านอื่นๆ“กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์กล่าว