Friday, 24 May 2024

สภาพอากาศวันนี้ ลมหนาวอ่อนกำลัง ไทยอุ่นขึ้น ภาคใต้ตอนล่างยังมีฝน

28 Dec 2023
40

ประเทศไทยอุ่นขึ้น บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคใต้ตอนล่าง ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยลักษณะอากาศทั่วไป ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยอุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ฝุ่นละอองในระยะนี้: ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันมากขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ๐๖:๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓-๑๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๔ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๖-๑๓ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ๑-๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๙-๑๓ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด ๒๐-๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ๑-๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๙-๒๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตอนบนของภาค : อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ๑-๒ องศาเซลเซียส ตอนล่างของภาค : มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๒-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๓ องศาเซลเซียสตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ตั้งแต่จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๒๐-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด ๒๒-๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด ๒๒-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.