Thursday, 23 May 2024

อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน ผ่าน Carbon Accounting Platform

28 Dec 2023
79

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. โคะเฮ อิชิกะวะ กรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การตรวจสอบและวิเคราะห์แนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร เครื่องปรุงรสอูมามิ ผลิตภัณฑ์อาหารของอายิโนะโมะโต๊ะ และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน” โดยใช้ Carbon Accounting Platform ที่พัฒนาโดยบีไอจี ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้าน Climate Technology มาช่วยในการตรวจวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ของอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับดำเนินการยกระดับแนวทางการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutrality) หรือความพยายามที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องศิลาดล โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯดร. โคะเฮ อิชิกะวะ กรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อายิโนะโมะโต๊ะ ได้ประกาศแผนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการนำนวัตกรรมรวมถึง Platform ที่เกี่ยวกับการมอนิเตอร์และวางแผนการผลิตเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบ Carbon Accounting Platform ที่บีไอจีพัฒนาขึ้นมาใช้นั้น จะช่วยบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบรับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจของเราลง ๕๐% ภายในปี ๒๕๗๓ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ๒๕๙๓”tt ttปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) กล่าวว่า “บีไอจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้าน Climate Technology จึงตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนา Carbon Accounting Platform เพื่อให้สามารถมอนิเตอร์การใช้และนำไปวางแผนสำหรับลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น โดยอาศัยความชำนาญของบีไอจีมาช่วยสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการใช้ Carbon Accounting Platform ไปสู่อุตสาหกรรมอาหารในการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และร่วมผลักดันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน”ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ได้ดำเนินแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการภายในด้านการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรให้ใช้พลังงานน้อยลง รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ภายในโรงงานและอาคารสำนักงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล และการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในการบรรลุการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ ๑๐๐% โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุข หรือ Well-Being อย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ