Wednesday, 22 May 2024

อู้ฟู่ เปิดกรุ "นายกฯ เศรษฐา" รวยกว่า ๑,๐๒๐ ล้าน-รถ Aston Martin ๕๐ ล้าน

28 Dec 2023
47

เปิดเซฟ “นายกฯ เศรษฐา” รวย ๑,๐๒๐ ล้าน นาฬิกา ๓๘ เรือน ๑๒๗ ล้านบาท ปาเต็ก ฟิลิปป์ ๓๐ ล้านบาท รถยนต์ Aston Martin ๕๐ ล้าน ได้รับเงินรายปีจากบุตร ๓ คน ๒๐ ล้าน ส่วน “พญ.พักตร์พิไล” มี “พระไพรีพินาศ-หลวงปูแหวน” ๒ องค์ ประเมินค่าไม่ได้ เครื่องประดับมูลค่ากว่า ๑๓๑ ล้านวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้ จำนวน ๑๓ คน โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรณีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรสรวม ๑,๐๒๐,๔๖๘,๗๒๗ บาท มีหนี้สินจำนวน ๑๐,๑๘๒,๕๔๙ บาทโดยรายการทรัพย์สินของ นายเศรษฐา มีจำนวน ๖๕๙,๓๙๑,๖๑๐ บาท ซึ่งประกอบไปด้วย เงินสดจำนวน ๑ ล้านบาท, เงินฝาก ๖๘,๙๘๖,๕๕๘ บาทในจำนวน ๔๗ บัญชี / เงินลงทุน ๑,๓๐๑,๖๖๘ บาท / ที่ดิน ในเขตคลองเตยพระโขนงเนื้อที่ ๑ งาน ๙๘ ตารางวามูลค่า ๑๕๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท / โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๑๕๖,๔๒๓,๑๒๐ บาท เป็นห้องชุด ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบ้าน ๓ ชั้นที่คลองเตย กทม. มูลค่ากว่า ๑๘ ล้านบาท / ยานพาหนะ ๕๐ ล้านบาท โดยมีรถยรต์ Aston Martin รุ่น DB๕ มูลค่า ๕๐ ล้านบาท / สิทธิ์และสัมปทาน ๘๗,๕๓๙,๕๖๓ บาท ทรัพย์สินอื่น ๑๓๕,๗๔๐,๗๐๐ บาท ประกอบไปด้วยนาฬิกา ๓๘ เรือน มูลค่า ๑๒๑,๙๕๓,๑๐๐ บาท เช่น นาฬิกา Patek Philippe ๕๔๗๐P-๐๐๑ มูลค่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้มาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ / พระเครื่อง-ตระกุด ๖ องค์ มูลค่า ๑,๖๒๒,๖๐๐ บาท / สร้อยคอทองคำ ๑ เส้น ๑๖๕,๐๐๐ บาท และหีบหลุยส์วิตตอง x สุพรีม ๑ ใบ ๖ ล้านบาท และมีรายการหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน ๙,๗๓๒,๕๗๙ บาทขณะที่คู่สมรส นางพักตร์พิไล ทวีสิน ภรรยา มีทรัพย์สิน ๓๖๑,๐๗๗,๑๑๖ บาท ประกอบไปด้วยเงินสด ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก ๓๘ บัญชีจำนวน ๔๗,๐๒๓,๓๙๑ บาท / เงินลงทุน ๕๒,๓๕๒,๙๑๓ บาท / ยานพาหนะ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีรถยนต์ Toyota Alphard Hybrid X๒.๕ ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท ,รถยนต์ FIAT รุ่น ๕๐๐ Abart Trbuto ๖๘๐,๐๐๐ บาท และรถยรต์ Tesla รุ่น Model Y Standard ๗๕๐,๐๐๐ บาท / สิทธิ์และสัมปทาน ๘๔๕,๕๑๑ บาทยังทรัพย์สินอื่นมูลค่า ๒๕๖,๒๕๕,๓๐๐ บาท ประกอบด้วย นาฬิกาจำนวน ๓๑ เรือน มูลค่า ๘๔,๘๖๙,๓๐๐ บาท / กระเป๋า ๔๘ ใบ ๓๗,๐๑๐,๕๐๐ บาท เช่น Hermes Birkin ไซส์ ๓๐ Black Matte Color หนัง Porosus Crocodile มูลค่า ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท / พระเครื่อง ๒ องค์ ไพรีพินาศ และหลวงปูแหวนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ / เสื้อผ้า ๕ ชุด ๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท และมีเครื่องประดับ เข็มกลัดมุก สร้อยเพชร ไข่มุก กำไลตะปูฝังเพชร ต่างหูเพชร ที่เป็นอัญมณี แหวนเพชรอัญมณีจี้ทองฝังเพชร จี้เพชร มูลค่ารวม ๑๓๑,๓๙๐,๕๐๐ บาท โดยมีรายการหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน ๔๔๙,๙๗๐ บาทสำหรับข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปี ของนายเศรษฐา มีรายได้ประจำ เป็นเงินเดือนค่าจ้างและโบนัส ๑๕๓,๕๗๐,๑๖๐ บาท เป็นเงินบำนาญชราภาพ ๔๕,๖๙๔ บาท , เบี้ยประชุมและค่าวิทยากร ๑๘๕,๐๐๐ บาท ส่วนรายได้จากทรัพย์สินเงินได้จากการสิ้นสุดสมาชิกภาพในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๖๕,๒๐๐,๓๒๘ บาท / ผลประโยชน์จากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ๘๒๕,๔๐๒ บาท ยังมีส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน LMF กับ RMF ๑๒,๐๖๙ บาท โดยยังมีรายได้จากที่บุตรให้รายปีจำนวน ๒๐ ล้านบาท และมีรายได้อื่นเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุจำนวน ๑๓,๓๓๓,๓๓๓ บาท รวมรายได้ต่อปีเฉพาะของนายเศรษฐา ๒๕๓,๖๓๖,๗๗๑ บาทโดยมีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๓๖,๕๐๐,๐๐๐ บาทและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีรายจ่ายค่าอุปการะมารดา ๔,๗๖๒,๐๐๐ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ๘ ล้านบาท / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓,๙๕๗ บาทเงินบริจาค ๔๖๕,๐๐๐ บาทนายเศรษฐา มีบุตร ๓ คน นายณภัทร ทวีสิน, นายวรัตม์ ทวีสิน และนางสาวชนัญญา ทวีสิน โดยก่อนหน้านี้ ประวัติการทำงานย้อนหลัง ๕ ปี หรือปี ๒๕๖๔ นายเศรษฐา ดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และในปี ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่