Monday, 27 May 2024

“ไชยา” ชู “สุรินทร์โมเดล” นำร่อง จุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

28 Dec 2023
67

“ไชยา พรหมา” รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ชู “สุรินทร์โมเดล” นำร่อง จุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เพิ่มปริมาณการส่งออกวัว สร้างรายได้ภาคการเกษตร ขยายศักยภาพด่านชายแดนช่องจอมวันที่ ๒๘ ธันวาคมที่ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการดำเนินการเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯtt ttนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน เพื่อทำให้กลไกตลาดกลับสู่วงจรปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาภาคการเกษตร มุ่งเน้นการสร้างรายได้ในภาคการเกษตรโดยใช้หลักการ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตรควบคู่ไปด้วยกัน จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เร่งจัดทำมาตรการดูแลเกษตรกร รวมถึงเตรียมแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า ประชาชน เกษตรกร มีโอกาสพบปะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเจรจาคู่ค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Sand Box ตามรูปแบบ “สุรินทร์โมเดล” ต่อไปtt ttด้าน นายชนินทร์ กล่าวว่า ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพในการส่งออกสูง โดยเฉพาะวัว ที่มีปริมาณการเลี้ยงอันดับ ๑ ของประเทศ หรือราว ๖ แสนตัว แต่ปัจจุบันราคายังไม่สูงเท่าที่ควร เพราะขาดการส่งเสริมการแปรรูป และยกระดับมาตรฐานการกักกันโรค หากพัฒนาในส่วนนี้จะสามารถขยายตลาดส่งออกได้อีกมาก จึงอยากผลักดันให้กรมปศุสัตว์และกระทรวงพาณิชย์ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และให้ Sand Box ที่จังหวัดสุรินทร์นี้เป็นพื้นที่กักกันโรค พื้นที่โรงเชือด และเตรียมพร้อมเพื่อการส่งออก ที่ได้มาตรฐานพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในที่เดียวtt ttนายอภิชัย นาคีสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการผลักดันการค้าปศุสัตว์ชายแดนมายังต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการจัดงานขับเคลื่อนครั้งที่ ๓ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นี้ จะรับเอานโยบาย Sand Box ตามรูปแบบ “สุรินทร์โมเดล” นี้ไปขับเคลื่อนต่อ เพื่อดำเนินการหาแนวทางเปิดจุดรวมสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ให้สำเร็จต่อไปtt tt