Wednesday, 22 May 2024

นายกฯ วางพานถวายราชสักการะ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" วงเวียนใหญ่

29 Dec 2023
52

นายกรัฐมนตรี วางพานถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธ.ค. พุทธศักราช ๒๕๖๖tt ttเมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๘ ธ.ค. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กทม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๖tt ttโดยนายกรัฐมนตรี ได้ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้ววางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จำนวน ๒ พาน ในนาม นายกฯ และคณะรัฐมนตรี (ครม.)tt tt