Thursday, 23 May 2024

ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ หากพบข้าราชการ ดื่มแล้วขับ-เอี่ยวยาเสพติด มีโทษหนัก

29 Dec 2023
63

ปลัด กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ดำเนินการตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย๑ เข้มงวด หากพบข้าราชการในสังกัดก.มหาดไทย และเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ดื่มแล้วขับหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ลงโทษสถานหนัก ดำเนินการตามมาตรฐานวินัยอย่างเด็ดขาด วันที่ ๒๙ ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖-๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และอาจเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีการก่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบในพื้นที่ต่างๆ ได้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างเข้มงวด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มงวดและตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด หากพบว่ามีข้าราชการที่ดื่มแล้วขับ ขอให้ลงโทษสถานหนักอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ให้ทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้าราชการ และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ หากพบว่ามีพฤติกรรมที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ดำเนินการตามมาตรฐานการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน กฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยวินัยกองอาสารักษาดินแดน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง“นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความผาสุกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยต้องเริ่มจากการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้เป็น ‘ผู้นำต้องทำก่อน’ เพื่อทำให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท และพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ได้มีความเชื่อมั่นและร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มแล้วไม่ขับ ถ้าจะขับต้องไม่ดื่ม และการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด อันจะทำให้ประเทศไทยปลอดจากอาชญากรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย